PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo cywilne

Czym jest piecza zastępcza?


2014-10-02

 
Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku  niemożności zapewnienia dziecku opieki 
i wychowania przez rodziców. 
 
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. 2013, poz. 135) jest podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie pieczy zastępczej. 
W formach opieki pieczy zastępczej przebywają dzieci, którym rodzicom władza rodzicielska została odebrana, ograniczona, zawieszona, jak również w przypadkach gdy nie zachodzą zmiany we władzy rodzicielskiej. 
 
Podstawowym celem pieczy zastępczej jest:
 
1. praca z rodziną naturalną  umożliwiającą powrót dziecka do rodziny lub w przypadku gdy jest to niemożliwe – dążenie do przysposobienia dziecka,
 
2. przygotowanie dziecka do godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia, pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki, nawiązywanie i pootrzymywanie bliskich i osobistych kontaktów z rodziną i rówieśnikami,
 
3. zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci tj. potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno – rekreacyjnych.
 
Przebywanie dziecka w pieczy zastępczej następuje na okres nie dłuższy niż do ukończenia pełnoletniości. Jeśli osoba przebywająca w pieczy zastępczej kontynuuje naukę bądź jest osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym lub umiarkowanym i pobiera naukę, za zgodą rodziny zastępczej lub dyrektora placówki może przebywać w pieczy zastępczej nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia.  
 
Dziecko przebywające w pieczy zastępczej ma zapewnione prawo do całodobowej opieki i wychowaniu w tym w szczególności:
 
- traktowania dziecka w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej,
 
- zapewnienia dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych,
 
- zapewnienia kształcenia i wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych,
 
- zapewnienia rozwoju uzdolnień i zainteresowań,
 
- zaspokojenia jego potrzeb społecznych, emocjonalnych, bytowych, rozwojowych, społecznych oraz religijnych, 
 
- zapewnienia ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka,
 
- umożliwienia kontaktu z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.
 
Pieczę zastępczą organizuje powiat. Do jego kompetencji należy organizacja rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz finansowanie pieczy zastępczej. 
 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego