PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo cywilne

Dochodzenie roszczeń cywilnych w postępowaniu karnym


2010-09-28

Pokrzywdzony, a niekiedy również osoba niebędąca stroną postępowania karnego, mogą dochodzić w postępowaniu karnym określonych roszczeń o charakterze cywilnym. Nowelizacja kodeksu postępowania karnego, która weszła w życie 8 czerwca br., poszerza uprawnienia takich osób, umożliwiając im ustanowienie pełnomocnika będącego radcą prawnym.
Ofiary przestępstw mogą dochodzić roszczeń cywilnych (np. naprawienia szkody czy stosownej renty) w postępowaniu karnym. Co prawda pokrzywdzony może działać w postępowaniu karnym osobiście, jednak bardziej celowe wydaje się ustanowienie pełnomocnika. Z pewnością profesjonalista będzie w stanie skuteczniej chronić nasze interesy. Co więcej, ustanowienie pełnomocnika pozwoli uniknąć stresu związanego ze stawaniem przed sądem.
 Do 8 czerwca br. pełnomocnikiem osoby fizycznej mógł być jedynie adwokat. Radcy prawni mogli reprezentować przed sądem karnym jako pełnomocnicy jedynie instytucje państwowe, samorządowe lub społeczne, a w zakresie roszczeń majątkowych także inne osoby prawne oraz tzw. ułomne osoby prawne; mogli również reprezentować w tym zakresie osoby fizyczne, lecz jedynie prowadzące działalność gospodarczą. Znowelizowany art. 88 k.p.k. stanowi natomiast, że pełnomocnikiem, niezależnie od statusu reprezentowanego podmiotu, może być adwokat lub radca prawny.
 Takie rozwiązanie jest korzystne przede wszystkim dla osób fizycznych, poszerza bowiem dostępność pomocy prawnej i zwiększa konkurencyjność na rynku usług prawniczych. Warto mieć przy tym na uwadze, że korporacja radcowska jest kilka razy liczniejsza od adwokackiej.
Tak więc dochodząc w postępowaniu karnym roszczeń o charakterze cywilnym, pokrzywdzony za pośrednictwem radcy prawnego może:
•    wytoczyć przeciwko oskarżonemu powództwo cywilne w celu dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnienia przestępstwa (np. związanych z uszkodzeniem rzeczy czy też kosztów leczenia),
•    jeżeli nie wytoczono powództwa cywilnego, pokrzywdzony, a także prokurator, może aż do zakończenia pierwszego przesłuchania pokrzywdzonego na rozprawie głównej złożyć wniosek o orzeczenie względem oskarżonego obowiązku naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody w całości albo w części lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.
Jak zasygnalizowano na wstępie, pełnomocnika może ustanowić również osoba niebędąca pokrzywdzonym, jeżeli wymagają tego jej interesy w toczącym się postępowaniu (art. 87 § 2 k.p.k.). Jeżeli przykładowo wskutek czynności organów ścigania jako dowód w sprawie zatrzymana zostanie należąca do nas rzecz, którą pożyczyliśmy oskarżonemu, na podstawie tego przepisu będziemy mogli dochodzić naszych praw do niej przy pomocy radcy prawnego.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego – Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego