PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo cywilne

Jak powinna być oznaczona cena towaru


2011-01-13

Trwa okres poświątecznych przecen. Sprzedawcy prześcigają się w pomysłach, jak sprzedać klientowi zalegający na półkach towar. Niekiedy zdarza się, że towary są źle oznaczone, cena jest nieczytelna, wskazana w sposób wprowadzający w błąd lub w ogóle nie jest podana.

Jest to stan niezgodny z prawem, bowiem towar przeznaczony do sprzedaży detalicznej musi być oznaczony ceną jednostkową w sposób zapewniający prostą i niebudzącą wątpliwości informację o jej aktualnej (w momencie oferowania) wysokości oraz o ewentualnych przyczynach wprowadzenia obniżek. Co do zasady ceny powinny być umieszczone bezpośrednio na poszczególnych egzemplarzach lub na ich pojedynczych opakowaniach, metodą uniemożliwiającą łatwe usunięcie oznaczenia. W każdym wypadku cena ma uwzględniać podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega obciążeniu takimi podatkami.

Czy to na półce w sklepie, czy na stoisku na placu targowym, towar powinien posiadać wywieszkę z informacją wskazującą nazwę handlową, cenę oraz jednostki miar, do których odnoszą się ceny. W przypadku towarów podobnych na wywieszkach musi być umieszczona ponadto nazwa producenta oraz inne informacje umożliwiające niebudzącą wątpliwości identyfikację ceny z towarem.

Ceny muszą być uwidocznione również przy towarach wystawionych w miejscu ekspozycji handlowej, jakim jak okno (witryna), gablota i inne podobne miejsce wystawowe, wewnątrz lub na zewnątrz przestrzeni związanej z miejscem sprzedaży. Jeżeli zamiast towarów oryginalnych przedsiębiorca wystawia ich atrapy, imitacje lub wzory, powinien uwidocznić ceny w taki sam sposób i taką samą czcionką, jak ceny towarów oryginalnych. Jednak przy wystawianiu na sprzedaż większej ilości określonego towaru cenę uważa się za uwidocznioną, jeżeli wywieszkę umieści się tylko przy jednej sztuce identycznego towaru.

Wywieszki należy umieścić w miejscu ogólnodostępnym i widocznym dla każdego kupującego, bezpośrednio przy towarach lub w bliskości towarów, których dotyczą, w taki sposób, aby nie można było pomylić ceny określonego towaru z ceną innego, a w szczególności podobnego towaru. Napisy na wywieszkach powinny być wyraźne i czytelne, tak aby nie budziły wątpliwości kupujących.

W przypadku towarów takich jak wierzchnie wyroby odzieżowe włókiennicze, wierzchnia odzież ze skóry i futer, książki, gazety, czasopisma i wydawnictwa periodyczne oraz zapisane nośniki informacji, wymóg uwidocznienia ceny jest spełniony, gdy poszczególne sztuki (egzemplarze) towarów oznaczone są wyraźnie napisaną lub nadrukowaną ceną, niebudzącą wątpliwości kupującego co do jej aktualnej wysokości, pod warunkiem jednak, że przedsiębiorca zapewni stały, bezpośredni dostęp kupujących do tych towarów.

Jeżeli towar objęty jest promocją lub jego cena została zmieniona z jakiegoś innego powodu, na wywieszkach umieszczonych przy towarach obok dotychczasowej, przekreślonej ceny powinna być uwidoczniona cena po zmianie. Dodatkowo w placówkach handlowych na wywieszkach umieszczonych przy towarach przecenionych obok przekreślonej dotychczasowej ceny i wyrazu „przecena” albo wyrazów „obniżka ceny” lub „podwyżka ceny” uwidacznia się cenę obniżoną lub podwyższoną, jej okres obowiązywania, a także przyczynę lub przyczyny dokonanej przeceny – obniżki lub podwyżki ceny.

Uporczywe uchylanie się od obowiązku właściwego uwidaczniania ceny towarów jest zagrożone karą pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość od 1000 do 5000 euro. Karę może nałożyć w drodze decyzji wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

Cena towaru nieposiadającego wymaganych cech określonych w charakterystyce jakościowej produktu bądź posiadającego wady polegające na zmniejszeniu ilości, masy lub objętości towaru albo uszkodzenia, powinna zostać obniżona w stopniu odpowiadającym zaistniałym wadom lub uszkodzeniom, zarówno przez przedsiębiorcę będącego producentem, jak i przez sprzedawcę towaru

Przedsiębiorca ma dodatkowo obowiązek uwidocznienia przyczyny obniżki ceny lub poinformowania konsumenta o tej przyczynie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu oferowania towaru, również innym niż miejsce sprzedaży.
Co istotne, przedsiębiorca, który nie obniżył ceny we wskazanych przypadkach lub stosował ceny albo marże handlowe z naruszeniem przepisów i w ten sposób osiągnął kwotę nienależną, jest obowiązany do jej zwrotu kupującemu. Jeżeli w toku przeprowadzonej przez właściwy organ kontroli okaże się, że przedsiębiorca nie wykonał ciążącego na nim zobowiązania wobec kupującego, będzie zmuszony wpłacić do budżetu państwa kwotę dodatkową w wysokości 150% kwoty nienależnej. Obowiązek wpłaty do budżetu kwoty dodatkowej ciąży na przedsiębiorcy również wtedy, gdy zwrócił on kupującemu kwotę nienależną po rozpoczęciu kontroli. Jeżeli uprawniony do otrzymania kwoty nienależnej nie jest znany, podlega ona przekazaniu do budżetu państwa.

Podstawa prawna:

1.    Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach – Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.

2.    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży – Dz. U. Nr 99, poz. 894 z późn. zm.

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego