PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo cywilne

Jak wnieść w terminie pismo do sądu lub urzędu


2013-09-09

 Jeśli chcemy terminowo złożyć w sądzie lub urzędzie pismo lub dokument, warto pamiętać o zasadach obowiązujących przy tego rodzaju czynnościach.

 
Reguły terminowego składania pism nie zawsze są takie same. Wszystko zależy od tego, czy pismo wnoszone jest do sądu (nieco inne zasady obowiązują w sądach powszechnych i sądach administracyjnych), czy też do urzędu.
 
We wszystkich wypadkach termin do wniesienia pisma uważa się za zachowany, jeżeli  nawet w ostatnim dniu takiego terminu  pismo zostanie złożone na dzienniku podawczym sądu lub urzędu. 
 
Możliwe jest również wysłanie pisma za pośrednictwem poczty. Przepisy przewidują, że oddanie (nadanie) pisma zarówno do sądu, jak i do urzędu w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego (obecnie jest to Poczta Polska) uważa się za równoznaczne z wniesieniem go do adresata. Jeżeli zatem pismo zostanie nadane (co nie jest równoznaczne z wrzuceniem go do skrzynki na listy, istotna jest bowiem data widniejąca na stemplu przybitym na poczcie) zanim minie wyznaczony termin, a więc również w ostatnim dniu tego terminu, nie będzie miał znaczenia fakt, iż dotrze ono do sądu lub urzędu po wyznaczonym terminie. Zgodnie bowiem z przyjętymi zasadami termin uważa się za zachowany, jeżeli na kopercie będzie widniał stempel pocztowy z datą „mieszczącą się” w wyznaczonym terminie.
 
Ważna jest również informacja, że tylko w przypadku sądów powszechnych nadanie pisma w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Wysłanie w terminie pisma do sądu administracyjnego czy urzędu spoza granic Polski (a więc za pośrednictwem innego operatora niż Poczta Polska) nie jest uznawane za równoznaczne z wniesieniem go do jednej z tych placówek. W konsekwencji pismo będzie uznane za wniesione w terminie, jeżeli dotrze do adresata przed upływem oznaczonego czasu.
 
Co do zasady strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, która nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia spraw zamieszkałego w Polsce, jest zobowiązana do wskazania pełnomocnika do doręczeń, który ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie naszego kraju. W przypadku postępowania przed sądami powszechnymi wskazana zasada została ograniczona, bowiem zgodnie ze znowelizowanymi ostatnio przepisami do ustanowienia takiego pełnomocnika do doręczeń zobowiązana jest strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Polsce lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej i która nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego na terenie naszego kraju.
 
Pisma wnoszone do sądu powszechnego, sądu administracyjnego czy urzędu uważa się za wniesione z zachowaniem terminu również wówczas, gdy przed jego upływem:
żołnierz złoży je w dowództwie jednostki wojskowej,
członek załogi statku morskiego złoży je kapitanowi statku (w przypadku pism kierowanych do sądu przepisy zastrzegają, że ma to być polski statek morski),
osoba pozbawiona wolności złoży je w administracji zakładu karnego.
 
Dodatkowo w przypadku pism wnoszonych do sądów administracyjnych i urzędów możliwe jest złożenie pisma w polskim urzędzie konsularnym. Również w takim wypadku jest to równoznaczne z doręczeniem pisma adresatowi, co oznacza, że jeżeli nadawca przedłoży pismo w przepisanym terminie, to mimo iż faktycznie dotrze ono po czasie, termin będzie zachowany.
 
W przypadku prowadzenia korespondencji z urzędami przepisy przewidują możliwość posługiwania się drogą elektroniczną. Zgodnie z przepisami termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało wysłane w formie dokumentu elektronicznego do organu administracji publicznej (lub np. organu podatkowego), a nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru.
 
Termin uważa się za zachowany również wówczas, gdy pismo zostanie wniesione do organu niewłaściwego, pod warunkiem jednak, że nastąpiło to przed upływem przepisanego terminu. W takim wypadku organ przekazuje niezwłocznie pismo organowi właściwemu, zawiadamiając o tym nadawcę.
 
Warto również zwrócić uwagę na rozbieżność w przepisach dotyczącą upływu terminu. Co do zasady, jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni. Zgodnie z przepisami dniami ustawowo wolnymi od pracy są:
niedziele,
dzień 1 stycznia - Nowy Rok,
dzień 6 stycznia - Święto Trzech Króli,
pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
drugi dzień Wielkiej Nocy,
dzień  1 maja - Święto Państwowe,
dzień 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,
pierwszy dzień Zielonych Świątek,
dzień Bożego Ciała,
dzień 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
dzień 1 listopada - Wszystkich Świętych,
dzień 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,
dzień 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
dzień 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia.
 
Jeżeli zatem zgodnie z wyznaczonym terminem pismo należy złożyć do dnia 1 listopada, oddanie go na dzienniku podawczym lub wysłanie w dniu 2 listopada (pod warunkiem, że dzień ten nie będzie przypadał w niedzielę) będzie skuteczne.
 
Jednak w przypadku pism składanych do sądu administracyjnego lub niektórych urzędów (np. do urzędów skarbowych) obowiązuje dodatkowa zasada, zgodnie z którą obok dni ustawowo wolnych od pracy przesunięcie terminu następuje również wówczas, gdy ostatni dzień terminu przypada w sobotę. W konsekwencji jeżeli termin na złożenie pisma będzie upływał w dniu 1 listopada, który przypada w piątek, pismo nadane na poczcie w dniu 4 listopada będzie uznane za złożone o czasie, bowiem dzień 1 listopada jest ustawowo wolny od pracy, dzień 2 listopada to sobota, a dzień 3 listopada to niedziela. Zatem najbliższym dniem powszednim jest dopiero dzień 4 listopada. 
 
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.;
2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.;
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267;
4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.;
5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.;
6. Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy - Dz. U. Nr 4, poz. 28 z późn. zm.
 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego