PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo cywilne

Klauzula wykonalności do nakazu zapłaty


2013-03-12

Jeżeli dłużnik ociąga się z zapłatą określonej sumy pieniężnej, jego wierzyciel może zwrócić się do sądu o wydanie nakazu zapłaty. Nakaz zapłaty to rodzaj orzeczenia sądowego wydawanego co do zasady bez przeprowadzania rozprawy z udziałem stron, na podstawie pozwu oraz załączonych do niego dokumentów potwierdzających istnienie długu.

Nakaz zapłaty może być wydany w postępowaniu nakazowym lub upominawczym. Rodzaj postępowania zależy m.in. od tego, czy wierzyciel dysponuje odpowiednimi dokumentami, które mogą stanowić dowód w postępowaniu nakazowym. O wydanie nakazu w takim postępowaniu wierzyciel może bowiem wnioskować wyłącznie, jeżeli dysponuje:
• dokumentem urzędowym poświadczającym istnienie określonego długu,
• zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem,
• wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu,
• zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty, zwróconym przez bank i nie zapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym,
• wekslem, czekiem, warrantem lub rewersem należycie wypełnionym, których prawdziwość i treść nie nasuwają wątpliwości,
• umową, dowodem spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego oraz dowodem doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku  jeżeli ubiegający się o wydanie nakazu dochodzi należności w transakcjach handlowych.
 
Wskazane powyżej typy postępowania mają pomóc wierzycielom w szybszym wyegzekwowaniu długu, bez potrzeby przedzierania się przez żmudny proces sądowy. Z założenia mają to być bowiem postępowania proste i szybkie, oparte wyłącznie na dostarczonym przez wierzyciela materiale dowodowym.

Sąd doręcza nakaz zapłaty zarówno wierzycielowi, jak i dłużnikowi. W nakazie takim orzeka, że dłużnik ma w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia mu nakazu zaspokoić roszczenie w całości wraz z kosztami albo wnieść w tym terminie odpowiednio zarzuty (w przypadku postępowania nakazowego) lub sprzeciw (w przypadku postępowania upominawczego). Niewniesienie zarzutów (sprzeciwu) w ciągu dwóch tygodni powoduje, że nakaz staje się prawomocny. Nie oznacza to jednak, że w przypadku, gdy dłużnik nadal ociąga się ze spłatą należności, można z takim nakazem od razu udać się do komornika. Podstawą egzekucji może być bowiem wyłącznie tytuł wykonawczy, a tym  w omawianym wypadku  jest nakaz zapłaty zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

Jeszcze do niedawna prawomocnemu nakazowi zapłaty sąd nadawał klauzulę wykonalności z urzędu (tzn. wierzyciel nie musiał występować do sądu o nadanie klauzuli). Obecnie takie automatyczne działanie sądu jest możliwe wyłącznie w przypadku nakazu wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym. W przypadku pozostałych nakazów zastosowanie znajduje tradycyjna procedura, tzn. do zaopatrzenia orzeczenia w klauzulę wykonalności konieczny jest wniosek wierzyciela.

Jeżeli zatem wierzyciel chce zwrócić się do komornika o wyegzekwowanie stwierdzonej nakazem zapłaty sumy pieniężnej, a nakaz nie został wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym, musi najpierw złożyć do sądu (najczęściej tego, który wydał nakaz) wniosek o nadanie klauzuli wykonalności. Pismo takie powinno spełniać warunki pisma procesowego, tzn. zawierać:
• oznaczenie sądu, do którego jest kierowane,
• imię i nazwisko lub nazwę stron, jak również ich przedstawicieli i pełnomocników (jeżeli tacy występują w sprawie),
• sygnaturę akt,
• oznaczenie rodzaju pisma,
• treść wniosku oraz ewentualnie dowody na poparcie przytoczonych okoliczności,
• podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,
• wymienienie ewentualnych załączników.

Wniosek o wydanie klauzuli wykonalności nie wymaga uzasadnienia, jeżeli wnioskodawca wnosi o nadanie klauzuli na jego rzecz (a jest on jako wierzyciel wskazany w nakazie zapłaty) oraz przeciwko dłużnikowi wskazanemu w nakazie zapłaty. Takie uzasadnienie byłoby konieczne, gdyby klauzula miała zostać nadana na rzecz lub przeciwko osobie niewymienionej w nakazie. W takim wypadku wierzyciel musi wskazać okoliczności będące podstawą nadania klauzuli wykonalności na rzecz tych podmiotów lub przeciwko nim, a także powinien dołączyć do wniosku dokumenty uzasadniające zawarte we wniosku żądania.

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności powinien być rozpoznany przez sąd niezwłocznie, nie później jednak niż w przeciągu 3 dni od dnia jego złożenia.

Od wniosku o nadanie klauzuli nakazowi zapłaty co do zasady nie pobiera się opłaty, jednak w celu uzyskania oryginału tytułu wykonawczego konieczne jest uiszczenie opłaty kancelaryjnej w wysokości 6 zł za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu.

Opłatę stałą w kwocie 50 zł sąd pobierze od wniosku o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika, przeciwko lub na rzecz osoby innej niż wskazana w tytule egzekucyjnym, na którą przeszły uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu, jak również przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.
2. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych  tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 z późn. zm.
 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego