PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo cywilne

Krakowska Karta Rodzinna


2014-11-21

 

 
W czerwcu 2014 r. uchwałą Rady Miasta Krakowa został wdrożony program Krakowska  Karta Rodzinna 3+, jest on odpowiedzią na realizację wsparcia rodzin wielodzietnych, poprawę warunków życia, zwiększenia dostępności do edukacji, sportu czy kultury. 
 
Jest to inicjatywa o charakterze lokalnym, a beneficjantami projektu są mieszkańcy Krakowa.  Do korzystania z programu Krakowska Karta Rodzinna 3+ uprawnione są:
a) rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w których rodzice (rodzic w przypadku rodzin niepełnych) rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie Miasta Krakowa. Poprzez rodzinę wielodzietną rozumie rodzinę składającą się z rodziców (rodzica w przypadku rodzin niepełnych) mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (w tym dzieci, nad którymi sprawują rodzinną pieczę zastępczą):
w wieku do ukończenia 18 roku życia;
w wieku do ukończenia 24 roku życia – w przypadku, gdy dziecko
uczy się w szkole lub szkole wyższej;
bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego, prowadzone przez Gminę Miejską Kraków lub na jej zlecenie.
 
O wydanie KKR mogą strać się także osoby mające zameldowanie na terenie innej gminy, ale faktycznie mieszkają w Krakowie i tutaj odprowadzają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Kraków. 
Aby otrzymać KKR należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania tj. Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, ul. Stachowicza 18.
KKR jest przyznawana bezpłatnie. Zmiana danych osobowych (np. nazwiska) powoduje konieczność wydania nowej KKR. Z kolei w przypadku zgubienia, kradzieży czy zniszczenia KKR niezbędne jest wydanie duplikatu.
 
Krakowska Karta Rodzinna ważna jest przez okres 1 roku, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku o jej wydanie lub przedłużenie ważności
 
Dokumenty od wnioskodawcy: 
a) wniosek wypełniony na formularzu 
b) aktualne fotografie wszystkich członków rodziny wielodzietnej, którym ma być wydana Krakowska Karta Rodzinna, z wyłączeniem dzieci do 4 roku życia, wymiar fotografii 35x45 mm 
c) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość,
d) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,
e) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz ważną legitymację szkolną lub studencką,
f) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
g) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. W przypadku, gdy w postanowieniu brak jest wskazania konkretnej rodziny, w której dziecko ma być umieszczone, wymagane jest przedstawienie zaświadczenia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, wskazującego rodzinę, w której dziecko zostało umieszczone,
h) w przypadku dzieci, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej i przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Krakowie. Warunkiem wydania Krakowskiej Karty Rodzinnej jest złożenie przez rodzica/rodziców oświadczeń o stanowieniu rodziny wielodzietnej zamieszkałej na terenie Gminy Miejskiej Kraków i rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie Miasta Krakowa oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
 
Dokumenty od placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego ubiegającej się o wydanie Krakowskiej Karty Rodzinnej.
a) wniosek wypełniony na formularzu 
b) aktualne fotografie opiekuna/opiekunów placówki oraz dzieci, którym ma być wydana Krakowska Karta Rodzinna, z wyłączeniem dzieci do 4 roku życia - wymiar fotografii 35x45 mm
c) w przypadku opiekuna placówki – dokument potwierdzający tożsamość,
d) zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, potwierdzające umieszczenie w placówce dzieci, wymienionych we wniosku. Warunkiem wydania Krakowskiej Karty Rodzinnej opiekunom placówki oraz dzieciom umieszczonym w placówce jest złożenie oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyrażają opiekunowie oraz pełnoletnie dzieci. W imieniu niepełnoletniego dziecka zgodę wyraża osoba uprawniona.
 
KKR uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe jak i firmy prywatne. Lista miejsc i wysokość zniżek www.kkr.krakow.pl
Zniżki obejmują w szczególności w: 
bilet wolnej jazdy dla dzieci i młodzieży  objętej programem Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+.
zniżki z ofercie kulturalnej i edukacyjnej Gminy Kraków (Muzea, Ośrodki Kultury)
zniżki do punktów zabaw  i  klubów sportowych (np. Anikino, Centrum Rozwoju Com com zone, Park Wodny)
zniżki z placówkach opiekuńczo – wychowawczych (MDK, szkoły języków obcych), 
zniżki w ośrodkach zdrowia i aptekach
zniżki w punktach gastronomicznych i sklepach 
zniżki w punkach usługowych 
 
Podstawa prawna
1) Uchwała Nr CIX/1646/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia i realizacji programu pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+.
2) Zarządzenie Nr 2002/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie realizacji programu pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+.
 
 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego