PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo cywilne

Małżeństwo w USC – krok po kroku.


2014-12-12

 Obecnie przepisy umożliwiają nupturientom zwarcie związku małżeńskiego przed urzędnikiem stanu cywilnego, konsulem lub w obecności duchownego.

 
Zgodnie z przepisami o aktach stanu cywilnego  (art. 54 ust.1 PrASC) w USC należy przedłożyć:
dowód osobisty lub paszport
odpisy skrócone aktów urodzeń nupturientów wydane przez USC właściwy dla miejsca urodzenia 
pisemne zapewnienie, o wiedzy na temat okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa złożone przed kierownikiem USC 
osoby, które pozostawały już w związku małżeńskim: dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa, albo dowód nieistnienia małżeństwa, jeżeli postępowanie o ustalenie nieistnienia małżeństwa toczyło się wobec tej osoby tj. 
a)odpis skrócony aktu zgonu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego poprzedniego małżonka (dot. wdowców/wdów);
b) odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu przez rozwód albo odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie (dot. osób rozwiedzionych).
c) odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu małżeństwa albo odpis prawomocnego orzeczenia sądu o unieważnieniu małżeństwa.
d) odpis prawomocnego orzeczenia sądu ustalającego nieistnienie małżeństwa.
W przypadku nieletniości  kobiety: prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa;
W przypadku cudzoziemców:
a) dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa wg prawa ojczystego albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.
Małżeństwo przed kierownikiem USC nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia kiedy osoby zamierzające je zawrzeć złożyły pisemne zapewnienie że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa. 
Oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński powinno być złożone publicznie w obecności dwóch pełnoletnich świadków. 
 
Od marca 2015 r. wejdą w życie zliberalizowane przepisy dotyczące ślubów. Obecnie będzie możliwość zorganizowania uroczystości cywilnej poza Urzędem Stanu Cywilnego. Na pokrycie kosztów organizacyjnych gmina będzie pobierała opłatę w wysokości 1 tys. zł. W myśl nowej ustawy, ślub nie będzie mógł się odbyć poza USC, jeśli miejsce nie gwarantuje zachowania powagi i doniosłości ceremonii oraz bezpieczeństwa wszystkich uczestników.
 
Zawarcie małżeństwa następuje z zachowaniem uroczystej formy. Kierownik urzędu stanu cywilnego w czasie przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński nosi odznakę.
W trackie uroczystości kierownik USC zapytuje mężczyznę i kobietę, czy zamierzają zawrzeć ze sobą małżeństwo, a gdy oboje odpowiedzą na to pytanie twierdząco, wzywa ich do złożenia oświadczeń o wstąpienie w związek małżeński oraz oświadczeń w sprawie nazwisk małżonków i ich dzieci 
Podczas składania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński stoją wszyscy obecni, nie wyłączając kierownika urzędu stanu cywilnego. 
 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego