PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo cywilne

Nadanie pisma na poczcie


2013-04-17

Od dnia 1 stycznia 2013 r. pewnej zmianie uległy przepisy dotyczące skutków nadania na poczcie pisma procesowego lub pisma do urzędu. Wszystko za sprawą zmiany prawa pocztowego, w którym nie ma już mowy o operatorze publicznym, a o operatorze wyznaczonym.

Uchwalenie nowego prawa pocztowego pociągnęło za sobą zmiany w innych aktach prawnych, w tym m.in. w kodeksie postępowania cywilnego, kodeksie postępowania karnego, kodeksie postępowania administracyjnego czy w ordynacji podatkowej. W konsekwencji za równoznaczne z wniesieniem pisma do sądu, organu administracji czy urzędu skarbowego uważa się obecnie oddanie pisma w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego. Okoliczność ta jest o tyle ważna, że w określonych przypadkach może decydować np. o zachowaniu wyznaczonego przez przepisy lub sąd/organ terminu do dokonania określonej czynności.

Zgodnie z nowymi przepisami operatorem wyznaczonym jest operator pocztowy obowiązany do świadczenia usług powszechnych, czyli do dostarczania przesyłek urzędowych, w tym listów z potwierdzeniem odbioru, przekazów pocztowych, rent i emerytur. Status operatora wyznaczonego przyznawany jest przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej po przeprowadzeniu konkursu. Przez pierwsze trzy lata od wejścia w życie nowych regulacji (a więc do końca 2015 r.) status operatora wyznaczonego przysługiwał będzie Poczcie Polskiej.

Powyższe oznacza, że pomimo zmiany przepisów nadal wyłącznie nadanie pisma na Poczcie Polskiej będzie równoznaczne z wniesieniem go do sądu czy do urzędu.

Potwierdzenie nadania przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego wydane przez placówkę pocztową operatora wyznaczonego ma moc dokumentu urzędowego. Jakie znaczenie ma to dla uczestników postępowania przed sądem lub organem? Konsekwencją dokonania czynności po upływie określonego terminu jest  co do zasady  jej bezskuteczność, niedopuszczalność. Jeżeli zatem osoba chce dokonać skutecznie jakiejś czynności przed sądem lub urzędem, a nie jest do tego potrzebne jej osobiste stawiennictwo (np. chce uzupełnić braki formalne, donieś dokumenty, wnieś odpowiedź na pismo, złożyć odwołanie, zażalenie czy wyjaśnienia w sprawie), może to uczynić w formie pisemnej, w określonym przez przepisy, sąd lub urząd czasie.  Pismo będzie uważane za złożone w odpowiednim terminie, jeżeli przed jego upływem osoba nada je na Poczcie Polskiej. Jeżeli zatem np. na uzupełnienie braków formalnych osoba ma 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, a zawiadomienie takie otrzymała w dniu 25 marca 2013 r., najpóźniej dnia 8 kwietnia 2013 r. musi nadać na Poczcie Polskiej stosowne pismo. Należy przy tym zwrócić uwagę, że nie chodzi tu o wrzucenie pisma do skrzynki na listy (zbyt późne wrzucenie przesyłki, tzn. po zamknięciu poczty, spowoduje, że list zostanie nadany najwcześniej następnego dnia), ale nadanie go w tym właśnie dniu. Przepisy nie wymagają przy tym, aby pisma nadawane na poczcie nadawane były jako przesyłka polecona. Nadający pismo musi się jednak liczyć z tym, że przy obliczaniu terminów decydująca będzie data stempla pocztowego, zaś taką gwarancję uzyskuje się w razie otrzymania dowodu nadania przesyłki poleconej.

Należy również zaznaczyć, że potwierdzenie nadania przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego wydane przez placówkę pocztową operatora wyznaczonego stanowi jedynie dowód, że określony nadawca wysłał w określonym dniu przesyłkę do określonego adresata, nie potwierdza natomiast, jakie dokumenty czy pisma stanowiły zawartość przesyłki.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r.  Prawo pocztowe  Dz. U. poz. 1529;
2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.;
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego – tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267;
4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa  tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.
5. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.  Kodeks postępowania karnego  Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.

 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego