PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo cywilne

Nowa ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych


2010-06-14

 

Dnia 14 czerwca br. wchodzi w życie nowa ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. W związku z powyższym zmianie uległ katalog podmiotów uprawnionych do współpracy z biurami informacji gospodarczej, jak i tych, którzy mogą znaleźć się na czarnej liście dłużników.

 

Dotychczas zgłoszenia do biura mogli dokonać tylko niektórzy przedsiębiorcy. Obecnie z prawa tego skorzystać będą mogły m.in. samorządy, zakłady komunalne, stowarzyszenia czy fundacje. Zgłoszenia będą mogli dokonywać także wierzyciele wtórni, tzn. tacy, którzy nabyli wierzytelność np. od banku. Ponadto każda osoba fizyczna posiadająca stwierdzoną tytułem wykonawczym wierzytelność, będzie mogła zgłosić do biura innego konsumenta, czy przedsiębiorcę. I tak, osoba uprawniona do alimentów będzie mogła żądać wpisania na listę zalegającego z opłatami dłużnika alimentacyjnego (dotychczas prawo takie posiadali jedynie wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miasta). Podobnie będzie mógł postąpić pracownik w stosunku do zalegającego z wypłatą wynagrodzenia pracodawcy, czy klient wobec nierzetelnego dłużnika-przedsiębiorcy.

Zgodnie z nową ustawą, jeżeli dłużnikiem jest konsument, wierzyciel będzie mógł przekazać do biura informacje gospodarcze o jego zobowiązaniu wyłącznie wówczas, gdy są spełnione łącznie następujące warunki:

1)  zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym, w szczególności z tytułu umowy o:

- kredyt konsumencki,

- świadczenie usług pocztowych i telekomunikacyjnych,

- przewóz osób i bagażu w komunikacji masowej,

- dostarczanie energii elektrycznej, gazu i oleju opałowego,

- dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,

- wywóz nieczystości,

- dostarczanie energii cieplnej;

2) łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika wobec wierzyciela wynosi co najmniej 200 zł oraz są one wymagalne od co najmniej 60 dni;

3) upłynął co najmniej miesiąc od wysłania listem poleconym lub doręczenia do rąk własnych dłużnika wezwania do uregulowania zaległej należności.

Jeżeli dłużnik nie jest konsumentem, wymagania ustawy są nieco inne. W takim wypadku wierzyciel może przekazać do biura informacje gospodarcze o zobowiązaniu dłużnika wyłącznie w przypadku, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

  1) zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym, w szczególności z tytułu umowy związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej;

  2) łączna kwota wymagalnych zobowiązań wobec wierzyciela wynosi co najmniej 500 zł oraz są one wymagalne od co najmniej 60 dni;

3)   upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo doręczenia do rąk własnych dłużnika wezwania do zapłaty.

W obu przypadkach wezwanie do zapłaty musi zawierać ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura.

Ponadto wierzyciel może przekazać do biura informacje gospodarcze o zobowiązaniu dłużnika, gdy są spełnione łącznie następujące warunki:

  1)   zobowiązanie zostało stwierdzone tytułem wykonawczym;

  2)   upłynęło co najmniej 14 dni od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi do rąk własnych pisma, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura;

  3)   wierzyciel przekazał do biura informację określającą dane organu orzekającego, datę wydania i sygnaturę tytułu wykonawczego stwierdzającego to zobowiązanie.

 

Podstawa prawna:

  1.   Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych – Dz. U. Nr 81, poz. 530.
  2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego