PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo cywilne

Nowe sposoby na walkę z przemocą w rodzinie


2010-07-16

 

Już niedługo, bo od 1 sierpnia obowiązywać zaczną znowelizowane przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Mają one zwiększyć skuteczność zwalczania przemocy w rodzinie, wpłynąć na zmianę postawy społeczeństwa wobec tego zjawiska oraz wskazać inne metody wychowawcze.
Jedną z podstawowych i szeroko dyskutowanych nowości jest wprowadzenie do przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zakazu stosowania wobec małoletniego przez osoby wykonujące władzę rodzicielską oraz sprawujące opiekę lub pieczę nad dzieckiem kar cielesnych. 
Zgodnie z nowymi regulacjami osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych lub zawodowych powzięły podejrzenie o popełnieniu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie ściganego z urzędu, mają obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Policji lub prokuratora. Powinność taka została nałożona również na świadków aktów przemocy, którzy mogą dodatkowo zgłosić taką informację innemu podmiotowi działającemu na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Jeżeli pracownik socjalny wykonujący obowiązki służbowe stwierdzi bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie, będzie miał prawo odebrać dziecko z rodziny i umieścić je u niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rodzinie zastępczej lub w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej. Decyzji w tej sprawie nie może jednak podjąć samodzielnie; przepisy wymagają przeprowadzenia konsultacji z funkcjonariuszem Policji, lekarzem, ratownikiem medycznym lub pielęgniarką. W przypadku odebrania dziecka pracownik socjalny ma obowiązek powiadomić o tym fakcie sąd opiekuńczy. Powinien to uczynić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin. Rodzicom, opiekunom prawnym lub faktycznym przysługiwać będzie zażalenie na odebranie dziecka, o czym ma obowiązek poinformować ich na piśmie pracownik socjalny lub funkcjonariusz Policji.
Zarówno rodzice jak i opiekunowie będą mogli domagać się od sądu opiekuńczego zbadania zasadności, legalności oraz prawidłowości działań podjętych przez pracownika socjalnego. Sąd będzie miał obowiązek niezwłocznego rozpatrzenia zażalenia, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin. Jeżeli badając sprawę sąd uzna, że odebranie dziecka było bezzasadne lub nielegalne, zarządzi natychmiastowe przekazanie dziecka osobom, od których zostało odebrane. Jednocześnie będzie miał obowiązek powiadomienia o tym fakcie przełożonych pracownika, który dopuścił się bezzasadnego, nielegalnego lub nieprawidłowego odebrania dziecka.
Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. Nr 125, poz. 842.

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego