PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo cywilne

Placówki wsparcia dziennego


2014-10-13

          W ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wskazano iż placówki wsparcia dziennego wspierają funkcje opiekuńcze i wychowawcze rodziny. W 2013 r. w całej Polsce funkcjonowało 1528 placówek wsparcia dziennego, uczęszczało do nich ok. 38 000 dzieci. 
Placówki wsparcia dziennego mogą być one prowadzone w formie: 
 
1) opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych, zapewnia dziecku opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań
 
2) specjalistycznej - organizuje zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne; realizuje indywidualny program korekcyjny, program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię.
 
3) pracy podwórkowej – realizowanej przez wychowawcę, polegającej na działaniach animacyjnych i socjoterapeutycznych.
 
Placówki wsparcia dziennego mogą być prowadzone w połączonych formach, tj. łączących zadania placówek opiekuńczych, specjalistycznych i pracy podwórkowej. 
 
Placówki wsparcia dziennego to placówki wspierające funkcje opiekuńczo-wychowawcze rodziny, świadcząc dzienną opiekę nad dziećmi. Pobyt w placówkach jest dobrowolny i nieodpłatny.
 
Do najważniejszych zadań placówek wsparcia dziennego należy:
 
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży po zajęciach szkolnych oraz w soboty i dni wolne od nauki szkolnej (ferie, wakacje), tj. organizacja zajęć i zabaw sportowych, plastycznych, muzycznych, integracyjnych, ekologicznych, komputerowych itp.;
 
tworzenie warunków do nauki własnej i pomoc w nauce;
 
pomoc w pokonywaniu i rozwiązywaniu trudności życiowych i rodzinnych;
 
rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, rozwijanie aktywności poznawczej i emocjonalnej oraz tworzenie dzieciom szansy na odnoszenie sukcesu poprzez szeroko rozumianą twórczość i aktywność;
 
kształtowanie zasad współżycia społecznego oraz właściwego stosunku do pracy; 
współpraca z rodziną w wykonywaniu przez nią funkcji opiekuńczych poprzez objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi;
 
współpraca ze szkołami, instytucjami w zakresie zapobiegania patologiom społecznym ze szczególnymólnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień;
 
zapewnienie co najmniej jednego posiłku uczestnikom świetlicy
 
 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego