PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo cywilne

Pomieszczenia tymczasowe


2011-10-28

Osoba, wobec której orzeczona została eksmisja z lokalu mieszkalnego z powodu stosowania przemocy w rodzinie lub naruszania w sposób rażący lub uporczywy porządku domowego albo niewłaściwego zachowania czyniącego uciążliwym korzystanie z innych lokali, czy też zajęcia lokalu bez tytułu prawnego, nie może liczyć na to, że sąd w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu orzeknie o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego. Do osób takich nie stosuje się również zakazu eksmisji w okresie jesienno-zimowym (to znaczy od dnia 1 listopada do 31 marca następnego roku), jeżeli nie został wskazany lokal, do którego ma nastąpić przekwaterowanie.

Obecnie w przypadku osób, wobec których orzeczono obowiązek opróżnienia lokalu służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych bez orzeczenia o uprawnieniu do lokalu socjalnego lub zamiennego, gmina ma obowiązek wskazania tymczasowego pomieszczenia, chyba że eksmitowany sam znajdzie takie pomieszczenie lub wskaże je wierzyciel dłużnika.

Już od połowy listopada przepisy te zostaną zmienione. Zgodnie z nowym stanem prawnym dłużnika, któremu nie przyznano prawa do lokalu socjalnego lub zamiennego, komornik w pierwszej kolejności usunie do innego pomieszczenia lub lokalu, do którego dłużnikowi przysługuje tytuł prawy i w którym może zamieszkać. Dopiero jeżeli dłużnik nie będzie dysponował takim lokalem (pomieszczeniem), komornik wstrzyma eksmisję do czasu wskazania przez właściwą gminę pomieszczenia tymczasowego.

Na wniosek komornika gmina, w której dokonywane jest takie opróżnienie lokalu, musi wskazać odpowiednie, nadające się do zamieszkania pomieszczenie, w miarę możliwości znajdujące się w tej samej lub pobliskiej miejscowości co opróżniany lokal oraz posiadające:
•    dostęp do źródła zaopatrzenia w wodę i do ustępu (urządzenia te nie muszą jednak znajdować się w budynku),
•    oświetlenie naturalne i elektryczne,
•    możliwość ogrzewania,
•    niezawilgocone przegrody budowlane,
•    możliwość zainstalowania urządzenia do gotowania posiłków,
•    minimum 5 m2 powierzchni mieszkalnej na jedną osobę.

Z pomieszczenia tymczasowego wyeksmitowany dłużnik będzie mógł korzystać minimum przez miesiąc, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy, na podstawie zawartej z gminą umowy najmu na czas określony. Po upływie wskazanego w umowie czasu komornik będzie mógł usunąć dłużnika do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe. Jeżeli tego nie zrobi, do czasu opróżnienia tymczasowego pomieszczenia zajmowanego bez tytułu prawnego osoba je zajmująca będzie zobowiązana do uiszczania odszkodowania w wysokości opłacanego wcześniej czynszu. Przepisy nie wykluczają również możliwości przedłużenia umowy na następny okres, jeżeli najemca nadal będzie znajdował się w sytuacji uzasadniającej zawarcie takiej umowy. Stawka czynszu za tego rodzaju pomieszczenie nie może przekraczać połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym.

Gmina  będzie miała prawo do wypowiedzenia najmu pomieszczenia tymczasowego bez zachowania terminu wypowiedzenia, jeżeli najemca uzyska tytuł prawny do innego lokalu, którego będzie mógł używać.

Gmina będzie mogła wypowiedzieć najem tymczasowego pomieszczenia, jeżeli zajmujący je lokator:
•    nie będzie płacił czynszu lub innych opłat związanych z używaniem lokalu przez okres minimum trzech miesięcy i pomimo uprzedzenia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia najmu i wyznaczenia dodatkowego terminu na spłatę zaległości nie ureguluje długu,
•    będzie, pomimo pisemnego upomnienia, korzystał z pomieszczenia w sposób niezgodny z umową, jego przeznaczeniem lub będzie zaniedbywał swoje obowiązki, dopuszczając w ten sposób do powstania szkód, będzie dewastował urządzenia albo wykraczał w rażący czy uporczywy sposób przeciwko porządkowi domowemu,
•    bez zgody właściciela wynajmie, podnajmie lub odda do bezpłatnego używania pomieszczenie lub jego część.

Pomieszczenie spełniające wymogi pomieszczenia tymczasowego będzie mógł wskazać również sam dłużnik, jego wierzyciel lub osoba trzecia.

Prosto do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe trafi dłużnik, któremu nie przysługuje prawo do tymczasowego pomieszczenia, ponieważ:
•    nakaz opróżnienia lokalu został wydany z powodu stosowania przemocy w rodzinie,
•    nakaz opróżnienia lokalu został wydany z powodu rażącego lub uporczywego wykraczania przeciwko porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania czyniącego uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku,
•    nakaz opróżnienia lokalu został wydany w powodu zajęcia go przez dłużnika bez tytułu prawnego,
•    został on zobowiązany do opróżnienia lokalu zajmowanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego, której zawarcie zostało zgłoszone w odpowiednim terminie naczelnikowi urzędu skarbowego,
•    został on zobowiązany do opróżnienia tymczasowego pomieszczenia.

Nowe przepisy wejdą w życie z dniem 16 listopada 2011 r.

Podstawa prawna:

1.    Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.
2.    Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego  tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego