PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo cywilne

Postępowanie upadłościowe wobec dewelopera


2011-12-29

W obecnym stanie prawnym upadłość firmy deweloperskiej oznacza dla jej klientów znaczne straty finansowe. Brak przepisów wymuszających na deweloperach zapewnienie swoim klientom stosownych gwarancji na wypadek niepowodzenia inwestycji powoduje, że wiele osób nie tylko nie otrzymuje oczekiwanego lokum, ale traci zainwestowane w przedsięwzięcie pieniądze.

Dopiero od maja 2012 r. obowiązywać zaczną przepisy, które mają zapewnić ochronę klientom firm deweloperskich. Między innymi uregulowane zostało postępowanie na wypadek ogłoszenia przez dewelopera upadłości.

Zgodnie z podstawową zasadą prawa upadłościowego z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości, która służy zaspokojeniu jego wierzycieli. Co istotne, w przypadku upadłości deweloperów środki zgromadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych (od maja 2012 r. deweloper będzie miał obowiązek zawierania dla każdego przedsięwzięcia deweloperskiego umowy o prowadzenie otwartego lub zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego), prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, na której realizowane jest przedsięwzięcie deweloperskie, oraz ewentualnie wnoszone przez nabywców dopłaty konieczne do zakończenia przedsięwzięcia deweloperskiego (jeżeli zgromadzenie nabywców podejmie uchwałę o jego kontynuacji) stanowić będą osobną masę upadłości. Służyć ona będzie zaspokajaniu w pierwszej kolejności (a więc z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami) roszczeń nabywców praw przyszłych do lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych objętych danym przedsięwzięciem. Jeżeli deweloper będący w stanie upadłości będzie prowadził kilka przedsięwzięć, dla każdego z nich sędzia-komisarz ustanowi osobne masy upadłości. W konsekwencji z mienia upadłego dewelopera wydzielane będą poszczególne osobne masy upadłości, o których losie zdecydują konkretni nabywcy praw przyszłych, z wyłączeniem innych wierzycieli upadłego.

W przypadku ogłoszenia upadłości dewelopera sędzia-komisarz będzie musiał zwołać zgromadzenie nabywców lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych. W tym celu sędzia-komisarz przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia będzie wydawał obwieszczenie, w którym wskaże termin, miejsce, przedmiot obrad oraz sposób głosowania. W ten sposób klienci upadłej firmy deweloperskiej, którzy w wyniku zawartej z deweloperem umowy przystąpili do przedsięwzięcia i zaczęli wpłacać na rachunek powierniczy pieniądze na poczet przyszłego domu czy mieszkania, będą mogli podjąć decyzję co do dalszych losów przedsięwzięcia. Jeżeli na zwołanym przez sędziego-komisarza zgromadzeniu obecna będzie przynajmniej połowa nabywców mających łącznie ¾ ogólnej sumy wierzytelności przypadających nabywcom uprawnionym do uczestnictwa w tym zgromadzeniu, możliwe będzie podjęcie jednej z trzech uchwał:
•    o zaspokojeniu się ze środków zgromadzonych na mieszkaniowych rachunkach powierniczych – w takim wypadku mienie stanowiące osobną masę upadłości wchodzić będzie do masy upadłości, a zobowiązania niepieniężne upadłego przekształcać się będą w zobowiązania pieniężne,
•    o kontynuacji przedsięwzięcia deweloperskiego przez zarządcę (gdy upadłemu został odebrany zarząd własny) albo syndyka oraz o wysokości dopłat koniecznych do zakończenia przedsięwzięcia – zgromadzenie będzie mogło zezwolić zarządcy albo syndykowi na swobodny wybór wykonawcy z jednoczesnym określeniem istotnych warunków umowy; syndyk w terminie 30 dni od dnia zakończenia przedsięwzięcia deweloperskiego będzie musiał przenieść na nabywców prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, zaś kwoty pozostałe w osobnej masie upadłości wejdą do funduszów masy upadłości,
•    o zawarciu układu, przy czym układ może przewidywać zaspokojenie nabywców poprzez likwidację majątku dewelopera.

W postępowaniu upadłościowym wobec deweloperów zobowiązania niepieniężne takiego dewelopera względem nabywców lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych co do zasady nie będą z dniem ogłoszenia upadłości zmieniać się na zobowiązania pieniężne (płatne niezależnie od tego, czy termin ich wykonania już nastąpił). Jednak jeżeli zgromadzenie nabywców podejmie uchwałę o zaspokojeniu się ze środków zgromadzonych na mieszkaniowych rachunkach powierniczych lub sędzia-komisarz uchyli podjętą przez zgromadzenie nabywców uchwałę, mienie stanowiące osobną masę upadłości wchodzić będzie do masy upadłości, a zobowiązania niepieniężne upadłego przekształcą się w zobowiązania pieniężne.
 
Podstawa prawna:

1.    Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r.  Prawo upadłościowe i naprawcze  tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 z późn. zm.
2.    Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego  Dz. U. Nr 232, poz. 1377.

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego