PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo cywilne

Przedawnienie roszczeń banku


2013-07-15

Osoby zaciągające kredyt w banku mają obowiązek spłacać go w terminie. Nie zawsze jednak to robią, co powoduje narastanie zaległości i naliczanie dodatkowych odsetek. Ostatecznie bank rozwiązuje z niepłacącym klientem umowę i rozpoczyna batalię o odzyskanie pożyczonych pieniędzy.
 
Roszczenia banku o spłatę kredytu przedawniają się jednak bardzo szybko, bo już po trzech latach. Jeżeli bowiem przepis szczególny nie stanowi inaczej termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego do zastosowania wskazanego terminu przedawnienia nie jest wymagane, aby obie strony stosunku prawnego, z którego wywodzi się roszczenie majątkowe (w tym wypadku jest to umowa kredytowa), prowadziły działalność gospodarczą. Wystarczy, że działalność taką prowadzi tylko strona dochodząca roszczenia, które wiąże się z tą działalnością (czyli w omawianym wypadku bank). 
 
W konsekwencji niesolidny kredytobiorca po upływie trzech lat od momentu, kiedy roszczenie stało się wymagalne, może w sporze z bankiem podnosić skutecznie zarzut przedawnienia, uchylając się tym samym od spłaty zadłużenia. 
 
Bieg terminu przedawnienia należy liczyć od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. W przypadku kredytu spłacanego w ratach przedawnienie biegnie oddzielnie dla każdej z rat, bowiem roszczenie o zapłatę kolejnej raty powstaje w innej dacie. Może się zatem zdarzyć, że kredytobiorca będzie mógł w ramach jednego kredytu podnieść zarzut przedawnienia tylko w stosunku do niektórych zaległości wobec banku, gdyż późniejsze nie będą jeszcze przedawnione.
 
Nieopłacanie rat kredytu w terminie jest niedotrzymywaniem warunków umowy, a zatem stanowi przesłankę do wypowiedzenia przez bank umowy kredytu. Wypowiedzenie umowy ma zasadniczy wpływ na wymagalność rat i co za tym idzie na bieg przedawnienia. 
 
Termin wypowiedzenia wynosi 30 dni, o ile strony nie uzgodnią w umowie dłuższego terminu (w przypadku zagrożenia upadłością kredytobiorcy termin wypowiedzenia wynosi tylko 7 dni). Z chwilą rozwiązania umowy raty dotychczas niewymagalne (czyli takie, których termin płatności jeszcze nie nadszedł) stają się wymagalne. Oznacza to, że dla wszystkich takich rat przedawnienie zaczyna biec od dnia upływu okresu wypowiedzenia. Jeżeli zatem kredytobiorca zaciągnął kredyt w 2009 r. i zgodnie z umową kredytu miał go spłacać przez trzy lata, w miesięcznych ratach, począwszy od dnia 1 styczna 2010 r., to termin przedawnienia dla raty wymagalnej w dniu 1 stycznia 2010 r. upłynął dnia 1 stycznia 2013 r., dla raty płatnej do dnia 1 lutego 2010 r.  dnia 1 lutego 2013 r., zaś dla raty płatnej dnia 1 marca 2010 r.  dnia 1 marca 2013 r. Jeżeli bank skutecznie wypowiedział kredytobiorcy umowę w dniu 10 marca 2010 r., to przy założeniu, że termin wypowiedzenia wynosi 30 dni, rata płatna dnia 1 kwietnia 2010 r. przedawniła się jeszcze dnia 1 kwietnia 2013 r., jednak kolejne raty, płatne po dniu 9 kwietnia 2010 r., przedawniły się z datą 9 kwietnia 2013 r. 
 
Należy jednak pamiętać, że bieg przedawnienia zostaje przerwany:
przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;
przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje,
przez wszczęcie mediacji.
 
Kredytobiorca będzie więc mógł się bronić zarzutem przedawnienia tylko wówczas, gdy bank nie podjął wobec niego żadnej ze wskazany powyżej aktywności (tzn. np. nie wystąpił do sądu z pozwem o zapłatę, nie skierował do komornika wniosku o wszczęcie egzekucji, czy też nie wystąpił do sądu o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności), a sam kredytobiorca nie uznał długu (np. poprzez wniosek o odroczenie zapłaty rat lub umorzenie części zobowiązań albo złożenie propozycji spłaty zadłużenia po wypowiedzeniu przez bank umowy).
 
Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo. 
 
Na koniec należy jednak dodać, że przedawnienie długu nie oznacza jego umorzenia, niesolidny kredytobiorca może więc trafić do rejestru dłużników.
 
Podstawa prawna:
 
1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 1376 z późn. zm.
 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego