PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo cywilne

Skarga na działalność sądu


2012-06-04

Osoba mająca uwagi lub wnioski związane z pracą sądu ma prawo złożyć do prezesa takiego sądu skargę lub wniosek. Aby taki środek odniósł oczekiwany skutek, warto wiedzieć, co może być przedmiotem interwencji.

Składając skargę czy też wniosek dotyczący działalności sądu należy mieć zawsze na uwadze, że sędziowie są w swojej pracy niezwiśli, to znaczy są niezależni w orzekaniu, podczas wypełniania czynności z zakresu wymiaru sprawiedliwości samodzielnie dokonują wykładni prawa oraz oceny faktów i dowodów. Niedopuszczalna jest zatem jakiejkolwiek ingerencja z zewnątrz lub wywieranie nacisku na sędziego w kierunku takiego czy innego rozstrzygnięcia sprawy. Przedmiotem skargi czy wniosku dotyczącego działalności sądu nie może być więc postępowanie sędziego, które mieści się w granicach jego niezawisłości. Jeżeli swoim zakresem pismo (skarga lub wniosek) będzie obejmować dziedzinę, w której sędziowie są niezawiśli, może nie zostać rozpatrzone. Wyjątek stanowi sytuacja, w której skarga dotyczy czynności sądu podlegającej zaskarżeniu w toku instancji. W takiej sytuacji organ, do którego skierowana została skarga, przekaże ją do akt sprawy. Podobnie dzieje się ze skargami i wnioskami dotyczącymi treści czynności sądu jeszcze niedokonanych, a podlegających zaskarżeniu w toku instancji - są one niezwłocznie przekazywane do akt sprawy.

Skargi lub wnioski, które zawierają zniewagi lub obelżywe słowa, są pozostawiane bez rozpoznania.

Skarga lub wniosek dotyczące działalności administracyjnej sądu - jeżeli są uzasadnione - powodują wszczęcie czynności nadzorczych nad działalnością sądu. Z kolei jeśli celem interwencji jest pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności dyscyplinarnej, sprawa - po przekazaniu rzecznikowi dyscyplinarnemu - podlega wyjaśnieniu i ewentualnie powoduje wszczęcie czynności dyscyplinarnych.

W każdym wypadku skarżący czy wnioskodawca jest informowany, jak jego sprawa została załatwiona: czy skarga lub wniosek zostały rozpatrzone, przekazane do akt sprawy, czy też pozostawione bez rozpoznania.

Skargę lub wniosek można wnieść:
•    na piśmie, w tym również za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
•    ustnie do protokołu; w takim wypadku należy podać swoje dane (imię, nazwisko, adres), treść skargi/wniosku, ewentualnie sygnaturę akt sprawy, której skarga/wniosek dotyczy.

Informacji o trybie przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności sądu, organie właściwym do ich rozpatrzenia, adresie sądu, a także adresie poczty elektronicznej należy poszukiwać na tablicy ogłoszeń w budynku sądu oraz na jego stronie internetowej.

Skargi i wnioski przyjmowane są przez pracowników biura podawczego lub inne komórki organizacyjnej wskazane przez prezesa danego sądu. Skarżący/wnioskodawca ma prawo zażądać potwierdzenia przez przyjmującego pracownika przyjęcia skargi/wniosku.

Skargę lub wniosek należy adresować do prezesa sądu, którego działalności skarga lub wniosek dotyczy. W przypadku, gdy sprawa dotyczy sądu rejonowego i okręgowego, właściwy jest prezes sądu okręgowego; z kolei skargę lub wniosek dotyczące działania sądu okręgowego i apelacyjnego kieruje się do prezesa ostatniego z wymienionych sądów. Powyższe nie oznacza, że to prezes danego sądu będzie rozpatrywał sprawę - właściwy w sprawie jest prezes wyższego sądu lub Krajowa Rada Sądownictwa (w przypadku skarg lub wniosków dotyczących działania sądu apelacyjnego).

Skargi i wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki - maksymalny termin na rozpatrzenie wynosi miesiąc od dnia wpływu.

Może się zdarzyć, że skarga/wniosek zawierać będą braki uniemożliwiające nadanie sprawie dalszego biegu. W takim wypadku osoba jest wzywana do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Jeżeli tego nie zrobi – jej sprawa pozostawiana zostanie bez rozpoznania.

Podstawa prawna:
1)    Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych - Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.;
2)    Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych - Dz. U. poz. 524.

 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego