PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo cywilne

Skarga na opieszałe działanie sądu.


2012-04-05

Czasami rozpatrywanie naszych spraw przed sądami wydaje się nie mieć końca. Zdarza się również, że już na etapie postępowania przygotowawczego sprawy przeciągają się bez wyraźnego powodu. Z opieszałością możemy również spotkać się w przypadku skierowania sprawy do komornika, który będzie prowadził nasze sprawy egzekucyjne.

Jeżeli wydaje nam się, że na skutek opieszałych czy nieudolnych działań lub bezczynności sądu, prokuratora (w postępowaniu przygotowawczym), komornika sądowego (w postępowaniu egzekucyjnym), postępowanie:
• prowadzone było w taki sposób, że doszło do naruszenia naszego prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki,
• trwało dłużej niż to konieczne dla wyjaśnienia istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy okoliczności faktycznych i prawnych,
• trwało dłużej niż to konieczne do załatwienia sprawy egzekucyjnej lub innej dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego
 mamy prawo wnieść skargę o stwierdzenie, że doszło do przewlekłości postępowania.

Zanim jednak przystąpimy do przygotowywania skargi, należy ustalić, czy jesteśmy do tego uprawnieni, bowiem:
• w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe uprawnionymi do wniesienia skargi są wyłącznie strony;
• w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary uprawnionymi do wniesienia skargi są: strona oraz wnioskodawca;
• w postępowaniu karnym uprawnionymi do wniesienia skargi są: strona oraz pokrzywdzony, nawet jeśli nie jest stroną;
• w postępowaniu cywilnym uprawnionymi do wniesienia skargi są: strona, interwenient uboczny i uczestnik postępowania;
• w postępowaniu sądowo-administracyjnym uprawnionymi do wniesienia skargi są: skarżący oraz uczestnik postępowania na prawach strony;
• w postępowaniu egzekucyjnym oraz w innym postępowaniu dotyczącym wykonania orzeczenia sądowego uprawnionymi do wniesienia skargi są: strona oraz inna osoba realizująca swoje uprawnienia w tym postępowaniu.

Skargę przygotowuje się tak samo jak pismo procesowe, to znaczy należy w niej zawrzeć:
• oznaczenie sądu, do którego jest kierowane;
• sygnaturę akt;
• imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych oraz pełnomocników;
• oznaczenie rodzaju pisma;
• żądanie stwierdzenia przewlekłości postępowania w sprawie, której skarga dotyczy;
• przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie;
• podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
• wymienienie załączników.

Ponadto skarga może zawierać żądanie wydania sądowi rozpoznającemu sprawę albo prokuratorowi prowadzącemu lub nadzorującemu postępowanie przygotowawcze zalecenia podjęcia w wyznaczonym terminie odpowiednich czynności oraz zasądzenia od Skarbu Państwa, a w przypadku skargi na komornika sądowego – od tego komornika, sumy pieniężnej w wysokości od 2000 do 20 000 zł.

Dopełnienie powyższych wymogów jest o tyle ważne, że w przypadku, gdy skarga nie będzie spełniała wymagań w zakresie określenia żądania i przytoczenia okoliczności uzasadniających żądanie, sąd odrzuci ją bez wzywania do uzupełnienia braków.

Do rozpoznania skargi właściwy jest sąd przełożony nad sądem, przed którym toczy się postępowanie i na którego opieszałość bądź bezczynność się skarżymy, przy czym:
• jeżeli skarga dotyczy przewlekłości postępowania przed sądem rejonowym i sądem okręgowym – skargę rozpoznawał będzie sąd apelacyjny;
• jeżeli skarga dotyczy przewlekłości postępowania przed sądem okręgowym i sądem apelacyjnym – skargę również rozpoznawał będzie sąd apelacyjny;
• jeżeli skarga dotyczy przewlekłości postępowania przed sądem apelacyjnym i Sądem Najwyższym – właściwy do jej rozpoznania będzie Sąd Najwyższy;
• jeżeli skarga dotyczy przewlekłości postępowania przez wojewódzkim sądem administracyjnym lub Naczelnym Sądem Administracyjnym – właściwy w sprawie będzie Naczelny Sąd Administracyjny.

W przypadku, gdy skarżymy się na przewlekłość postępowania egzekucyjnego lub innego postępowania dotyczącego wykonania orzeczenia sądowego – naszą sprawę rozpatrywał będzie sąd okręgowy, w którego okręgu prowadzona jest egzekucja lub wykonywane są inne czynności.

Co ważne skargę na przewlekłość wnosi się w toku postępowania w sprawie do sądu, przed którym postępowanie się toczy. Skargę dotyczącą przewlekłości postępowania egzekucyjnego lub innego postępowania dotyczącego wykonania orzeczenia sądowego wnosi się do sądu, w którego okręgu prowadzona jest egzekucja lub wykonywane są inne czynności. Z kolei skargę dotyczącą przewlekłości postępowania przygotowawczego wnosi się do prokuratora prowadzącego lub nadzorującego to postępowanie.

Wniesienie skargi kosztować nas będzie 100 zł. Jeżeli skargę wnosi kilka osób, każda z nich uiszcza opłatę oddzielnie. Ważne jest jednak to, że jeżeli nasza skarga zostanie uwzględniona lub odrzucona, sąd zwróci nam uiszczoną opłatę.


 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego