PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo cywilne

Udzielanie gwarancji


2011-03-02

Udzielenie gwarancji następuje przez oświadczenie gwaranta zamieszczone w dokumencie gwarancyjnym lub w reklamie, odnoszących się do towaru konsumpcyjnego. Gwarantem może być producent, sprzedawca, a także inny podmiot, np. importer towaru.

W przypadku, gdy oświadczenie gwarancyjne ma formę reklamy, gwarantem będzie ten, kto składa oświadczenie, bądź podmiot, za który wykonujący działalność reklamową  składa oświadczenie. Gwarancja ma charakter nieodpłatny i musi określać obowiązki gwaranta oraz uprawnienia kupującego w przypadku, gdy właściwość sprzedanego towaru nie odpowiada właściwości wskazanej w tym oświadczeniu. Nieodpłatność oznacza, że nie wolno uzależniać zarówno udzielania gwarancji, jak i wykonania wynikających z niej uprawnień od jakichkolwiek ciężarów majątkowych, które miałby ponieść kupujący.

Oświadczenie powinno określać właściwości towaru, przy czym w literaturze przedmiotu wskazuje się, że nie chodzi o cechy uzależnione od subiektywnej oceny, lecz o cechy użytkowe towaru.

Gwarancja musi być sporządzona w języku polskim w prosty i zrozumiały sposób. Przepisy wymagają, aby oświadczenie gwaranta czyniło zadość wskazanym na wstępie wymogom, jednak uchybienie w tym zakresie nie ma wpływu na ważność gwarancji i nie pozbawia kupującego wynikających z niej uprawnień. Jeżeli jednak oświadczenie nie kształtuje obowiązków gwaranta, nie może być uznane za gwarancję.

Jeżeli oświadczenie gwarancyjne ma formę dokumentu gwarancyjnego, przepisy wymagają, aby znalazły się w nim:
•    podstawowe dane potrzebne do dochodzenia roszczeń z gwarancji (w szczególności nazwa i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania gwarancji, zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej);
•    stwierdzenie, że gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Na sprzedawcę udzielającego gwarancji nałożono dodatkowo kilka obowiązków, w tym:
•    obowiązek wydania kupującemu wraz z towarem dokumentu gwarancyjnego;
•    obowiązek sprawdzenia zgodności znajdujących się na towarze oznaczeń z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym, stanu plomb i innych umieszczonych  na towarze zabezpieczeń.

Za sprawą zmian wprowadzonych ostatnio w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeku cywilnego również uchybienie wymogom w zakresie treści dokumentu gwarancyjnego oraz obowiązków sprzedawcy nie ma wpływu na ważność gwarancji oraz nie pozbawia kupującego wynikających z niej uprawnień.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego  Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego