PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo cywilne

Umowa o kredyt kontaktowy


2013-07-15

Osoba, która chce zacząć zbierać pieniądze na mieszkanie lub dom, może podpisać z bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową tzw. umowę o kredyt kontraktowy. Przyszły kredytobiorca zobowiązuje się w ten sposób do systematycznego gromadzenia przez pewien określony czas oszczędności w kasie mieszkaniowej danego banku, zaś bank - do przechowywania oszczędności i udzielenia po upływie oznaczonego okresu długoterminowego kredytu na cele mieszkaniowe.

 

 

Umowę o kredyt kontraktowy zawrzeć może wyłącznie osoba fizyczna. Aby umowa była ważna, musi być sporządzona na piśmie i musi zawierać:

oznaczenie stron,

warunki systematycznego oszczędzania, w tym określenie kwoty miesięcznej wpłaty, terminów wnoszenia wpłat oraz okresu oszczędzania;

wysokość oprocentowania oszczędności, w tym stopę oprocentowania oszczędności i zasady dokonywania jej zmian, a także sposób obliczania odsetek i terminów dopisywania ich do stanu oszczędności;

zobowiązanie banku do zawarcia długoterminowej umowy kredytowej wraz z określeniem istotnych warunków tej umowy. 

 

Strony powinny także ustalić w takiej umowie:

przeznaczenie kredytu;

skutki naruszenia umowy przez każdą ze stron;

zobowiązanie banku do otwarcia i prowadzenia rachunku oszczędnościowo-kredytowego oszczędzającego;

zobowiązanie oszczędzającego do dokonywania systematycznych wpłat na rachunek oszczędnościowo-kredytowy w wysokości, terminach i okresie ustalonym w umowie, zobowiązanie do dokonywania spłaty kredytu wraz z odsetkami w wysokości i terminach wynikających z umowy kredytowej oraz do wykorzystania kredytu zgodnie z przeznaczeniem i umożliwienia bankowi kontroli spełnienia tego warunku umowy.

 

Okres systematycznego oszczędzania nie może być co do zasady krótszy niż 36 miesięcy, licząc od dnia pierwszej wpłaty na rachunek oszczędnościowo-kredytowy w kasie mieszkaniowej. Jeżeli jednak oszczędzający wykaże, że na realizację celu mieszkaniowego przeznaczył wkład oszczędnościowy zgromadzony na książeczce mieszkaniowej wraz z premią gwarancyjną, okres oszczędzania można nieco skrócić, maksymalnie jednak do 24 miesięcy. Przepisy nie wskazują maksymalnego okresu, na jaki umowa może być zawarta, przewidują za to możliwość jego przedłużenia poprzez zmianę dotychczasowej umowy. 

 

Jeżeli oszczędności nie są gromadzone zgodnie z umową o kredyt kontraktowy, kasa mieszkaniowa może określić dodatkowe warunki, po których spełnieniu kredyt będzie mógł być udzielony, lub odstąpić od umowy. Jednak gdy naruszenie warunków umowy nastąpiło w czasie przedłużonego okresu systematycznego oszczędzania, kasa mieszkaniowa nie może od umowy odstąpić, jeżeli posiadacz rachunku złoży wniosek o udzielenie kredytu. 

 

Gromadzone w ten sposób oszczędności muszą zostać spożytkowane na cele mieszkaniowe, czyli takie, które służą zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy. Przepisy wskazują, że chodzi tu o: 

nabycie, budowę, przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę domu albo lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość;

uzyskanie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej albo prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego;

remont domu albo lokalu, o których mowa powyżej, z wyjątkiem bieżącej konserwacji i odnowienia mieszkania;

spłatę kredytu bankowego zaciągniętego na wskazane powyżej cele;

nabycie działki budowlanej lub jej części pod budowę domu jednorodzinnego lub budynku mieszkalnego, w którym jest lub ma być położony lokal mieszkalny kredytobiorcy; działka budowlana musi charakteryzować się określonymi cechami, które wskazują na możliwość wybudowania na niej budynku mieszkalnego, tzn. musi posiadać odpowiednie uwarunkowania techniczne i status prawny; samo przeznaczenie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego nie może wynikać wyłącznie z planów, jakie ma wobec danej działki nabywca; jeżeli środki finansowe zgromadzone w kasie mieszkaniowej zostaną wycofane i przeznaczone na zakup działki rolnej, która w momencie zakupu nie posiada decyzji o warunkach zabudowy, zakup ten nie będzie realizacją celów mieszkaniowych.

 

Wskazany powyżej katalog celów ma charakter zamknięty, co oznacza, że oszczędzający nie może przeznaczyć zgromadzonych na rachunku środków na inne potrzeby. Przepisy nie przewidują również możliwości określenia innych celów przez strony w umowie o kredyt kontraktowy - swoboda kontraktowania została tu dodatkowo ograniczona. Nie ma za to przeciwwskazań, aby oszczędzający przeznaczył zgromadzone środki na więcej niż jeden cel wskazany w przepisach, czyli np. na kupno mieszkania oraz działki budowlanej albo kupno kilku mieszkań. 

 

Z uwagi na funkcję, jaką ma pełnić tego rodzaju oszczędzanie, środki gromadzone na rachunku w kasie mieszkaniowej powinny być oprocentowane na szczególnie korzystnych warunkach; przepisy przewidują, że wysokość oprocentowania powinna wynosić co najmniej 0,25 stopy redyskonta w Narodowym Banku Polskim, jednak w wysokości nie mniejszej niż 2% w stosunku rocznym.

 

Środki zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-kredytowym należą do obojga małżonków, jeżeli istnieje pomiędzy nimi wspólność majątkowa. Bez znaczenia pozostaje w tym wypadku okoliczność, skąd pochodzą środki oraz który z małżonków jest posiadaczem rachunku. Nie narusza to uprawnienia każdego z nich do żądania zwrotu części środków pochodzącej z jego majątku odrębnego.

 

Posiadacz rachunku przed udzieleniem kredytu może w każdym czasie rozwiązać umowę, żądając wypłacenia zgromadzonych oszczędności i należnych odsetek, z tym że:

jeżeli rozwiązanie umowy nastąpi przed upływem umownego terminu oszczędzania, kasa mieszkaniowa jest zobowiązana wypłacić oszczędności i odsetki w wysokości określonej w umowie, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia zgłoszenia żądania;

jeżeli rozwiązanie umowy nastąpiło po nabyciu uprawnień do otrzymania kredytu, kasa mieszkaniowa wypłaca oszczędności i odsetki naliczone za cały okres oszczędzania w wysokości 50% stosowanego przez bank prowadzący kasę mieszkaniową oprocentowania rocznego depozytu, w terminie określonym w umowie, a gdy nie jest określony - w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia zgłoszenia żądania.

 

Posiadacz rachunku ma również prawo w okresie oszczędzania do przeniesienia praw i obowiązków posiadacza rachunku na małżonka (jeżeli pomiędzy małżonkami nie obowiązuje ustawowy ustrój majątkowy), dzieci, wnuki, rodziców, dziadków, rodzeństwo, konkubenta, konkubinę, pod warunkiem, że osoba taka nie posiada jeszcze takiego rachunku. Do skuteczności przeniesienia praw i obowiązków wystarczą oświadczenia posiadacza rachunku i osoby bliskiej złożone przed przedstawicielem banku lub zaopatrzone w podpisy notarialnie poświadczone.

 

Po upływie umownego okresu systematycznego oszczędzania kasa mieszkaniowa zawiadamia w ciągu miesiąca posiadacza rachunku oszczędnościowo-kredytowego o nabyciu przez niego uprawnień do otrzymania kredytu. Pożyczka nie jest jednak udzielana automatycznie, ale dopiero na wniosek posiadacza rachunku. Co więcej, kredyt nie zostanie udzielony, jeżeli jego spłata wraz z odsetkami jest wątpliwa z powodu braku zdolności kredytowej posiadacza rachunku albo z powodu braku odpowiedniego zabezpieczenia kredytu (spłata kredytu musi być zabezpieczona hipotecznie albo w inny sposób określony w umowie kredytowej). Kasa mieszkaniowa udziela kredytu kontraktowego oprocentowanego w wysokości nie większej niż 0,50 stopy redyskonta, jednak nie mniejszej niż 4% w stosunku rocznym, zaś kwota kredytu nie może być wyższa niż 150% zgromadzonych oszczędności, powiększonych o naliczone odsetki. 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego - ekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 255 z późn. zm.

 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego