PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo cywilne

Uprawnienia związane z wadami zamówionego dzieła


2012-06-29

Zleciłem profesjonalnej firmie przeprowadzenie remontu łazienki (usunięcie ścianki, położenie płytek, malowanie). Niestety wykonawca był niechlujny i nie jestem zadowolony z rezultatu przeprowadzonych prac. Nie podpisaliśmy żadnej umowy, wszystko ustalaliśmy ustnie. Jakie uprawnienia przysługują mi w takiej sytuacji wobec firmy remontowej?

 

Najistotniejsze jest stwierdzenie, że zawarta umowa jest umową o dzieło, zaś zamawiający występuje jako konsument w stosunkach z przedsiębiorcą, w związku z czym służą mu szczególne uprawnienia względem profesjonalisty przyjmującego zamówienie. Niezachowanie formy pisemnej nie rodzi żadnych negatywnych skutków. Jednak w sytuacji, gdy sporem zajmie się sąd, może skutkować trudnościami dowodowymi.

 

Uprawnienia przysługujące zamawiającemu dzieło można sklasyfikować według kryterium etapu realizacji dzieła, na którym dane uprawnienie przysługuje. Z niektórych można skorzystać przed ukończeniem dzieła, z innych dopiero po jego oddaniu. W sytuacji, gdy dzieło nie zostało jeszcze zrealizowane, mamy następujące możliwości:
• jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła;
• jeżeli przyjmujący zamówienie wykonuje dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po jego bezskutecznym upływie zamawiający może albo odstąpić od umowy, albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie;
• dopóki dzieło nie zostało ukończone, zamawiający może w każdej chwili od umowy odstąpić, płacąc umówione wynagrodzenie (może przy tym odliczyć od niego to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła, np. kwotę odpowiadającą wartości niewykorzystanych materiałów).

 

 

Po ukończeniu dzieła będącego rzeczą ruchomą konsumentowi przysługują następujące  związane z niezgodnością dzieła z umową  roszczenia:
• co do zasady zamawiający może żądać albo doprowadzenia dzieła do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę (wykonawca w takiej sytuacji ma obowiązek ponieść koszty demontażu, robocizny, materiałów itd.), albo wykonania nowego dzieła, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów; jeżeli druga strona, tzn. wykonawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni, w świetle przepisów należy uznać, iż uznała je za uzasadnione;
• jeżeli naprawa albo wymiana nie są możliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, zamawiający może albo odstąpić od umowy, albo żądać stosownego obniżenia ceny; ponieważ odstąpienie oznacza, iż strony muszą zwrócić sobie nawzajem to, co dotychczas świadczyły na rzecz drugiej strony, w omawianym przypadku, tzn. remontu łazienki, odstąpienie nie będzie możliwe.

 

Należy pamiętać, iż roszczenia powyższe przysługują jedynie wówczas, jeżeli zamawiający zawiadomi przyjmującego zamówienie o wadzie przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności dzieła z umową. Przedawniają się one z upływem jednego roku od stwierdzenia wadliwości rzeczy, tak więc samo zawiadomienie jest jedynie warunkiem wstępnym zachowania możliwości wykonywania uprawnień i nie wyklucza ich późniejszego utracenia w razie bezczynności. Niezależnie od tych dwóch terminów przyjmujący zamówienie odpowiada za niezgodność dzieła z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania dzieła.

 

Przy ustalaniu zgodności (lub jej braku) dzieła z umową (w przypadku dzieła o indywidualnie uzgadnianych parametrach, jak np. w przypadku umowy dotyczącej wykonania remontu czy też mebli na wymiar) obowiązuje następująca zasada: domniemywa się, że dzieło jest wykonane w sposób zgodny z umową, jeżeli odpowiada podanemu przez przyjmującego zamówienie opisowi lub ma cechy okazanej zamawiającemu próbki albo wzoru, a także gdy nadaje się do celu określonego przez zamawiającego przy zawarciu umowy, chyba że przyjmujący zamówienie zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia dzieła.

 

Co bardzo istotne przy realizacji niektórych zobowiązań, za niezgodność z umową dzieła uważa się również nieprawidłowość w jego zamontowaniu i uruchomieniu, jeżeli czynności te zostały wykonane w ramach umowy przez przyjmującego zamówienie lub przez osobę, za którą ponosi on odpowiedzialność, albo przez zamawiającego według instrukcji otrzymanej przy sprzedaży. Taka sytuacja może dotyczyć np. wyposażenia łazienki, instalacji elektrycznej, wadliwego zamocowania wykonanych mebli na ścianach.

 

Wykonawca dzieła nie będzie jednak odpowiedzialny, jeżeli wadliwość wynika z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez zamawiającego (co będzie miało miejsce np. wówczas, gdy wadliwe były materiały budowlane samodzielnie zakupione przez zamawiającego).

 

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93)
2. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)

 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego