PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo cywilne

Wniosek o ogłoszenie upadłości


2010-12-14

Ponad rok temu Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, zgodnie z którym wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości nieodpowiadający wymogom określonym w ustawie lub nienależycie opłacony zwraca się bez wzywania o uzupełnienie lub opłacenie wniosku, jest niezgodny z Konstytucją RP.
Niekonstytucyjność zakwestionowanej regulacji przejawiała się w zbyt rygorystycznym traktowaniu dłużnika niekorzystającego z fachowej pomocy prawnej. Zdaniem Trybunału bezwarunkowy zwrot wniosku dotkniętego jakimikolwiek brakami jest, w przypadku podmiotów nieprofesjonalnych, sankcją nieproporcjonalną do efektów jakim ma służyć. Drobne uchybienia nie mogą w takim wypadku ostatecznie dyskwalifikować wniosku, bez możliwości usunięcia wskazanych błędów. Zupełnie inaczej jest w sytuacji, gdy strona korzysta z pomocy profesjonalisty – z samej istoty zastępstwa procesowego wynika założenie, że pełnomocnik zna prawo i wie jak należy w danej sytuacji postępować.
W związku z wyrokiem Trybunału zakwestionowany przepis został zmieniony ustawą z dnia 22 października 2010 r. Nowelizacja wejdzie w życie 22 grudnia. Od tego momentu wniosek o ogłoszenie upadłości nieodpowiadający wymogom określonym w ustawie lub nienależycie opłacony zwracany będzie bez wezwania o uzupełnienie lub opłacenie wniosku tylko wówczas, jeżeli zostanie zgłoszony przez wnioskodawcę reprezentowanego przez adwokata lub radcę prawnego. Dodatkowo przepis w nowym kształcie stwarza możliwość ponownego złożenia wniosku (odpowiadającego wymogom ustawowym i należycie opłaconego) w ciągu tygodnia od dnia doręczenia zarządzenia o zwrocie wniosku z powodów wskazanych powyżej; w takim wypadku za datę wniesienia wniosku przyjmować się będzie moment pierwszego wniesienia wniosku. Jeżeli jednak ponownie wniesiony wniosek również będzie zawierał uchybienia skutkujące ponownym zwrotem, nie będzie możliwości ponownego wniesienia z zachowaniem daty wniesienia pierwotnego.
W świetle obecnie obowiązujących przepisów wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać:
•    imię i nazwisko dłużnika, jego nazwę albo firmę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, a gdy dłużnikiem jest spółka osobowa lub osoba prawna – reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów, jeżeli są ustanowieni, a ponadto w przypadku spółki imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia;
•    oznaczenie miejsca, w którym znajduje się przedsiębiorstwo lub inny majątek dłużnika;
•    wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek oraz ich uprawdopodobnienie;
•    informację, czy dłużnik jest uczestnikiem systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych w rozumieniu ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami; informacji takiej nie podaje się, jeżeli wniosek zgłaszany jest przez wierzyciela;
•    informację, czy dłużnik jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Jeżeli dłużnikiem jest przedsiębiorca wpisany do właściwego rejestru, do wniosku należy dołączyć odpis z tego rejestru.
Jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości zgłaszany jest przez dłużnika, powinien on dodatkowo określić, czy wnosi o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, czy też o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację jego majątku. Ponadto na dłużniku spoczywa obowiązek dołączenia do wniosku:
•    aktualnego wykazu majątku z szacunkową wyceną jego składników;
•    bilansu sporządzonego dla celów tego postępowania, na dzień nie późniejszy niż trzydzieści dni przed dniem złożenia wniosku;
•    spisu wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty, a także listy zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na jego majątku wraz z datami ich ustanowienia;
•    oświadczenia o spłatach wierzytelności lub innych długów dokonanych w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
•    spisu podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika wraz z adresami, z określeniem wierzytelności, daty ich powstania i terminów zapłaty;
•    wykazu tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi;
•    informacji o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku dłużnika hipotek, zastawów, zastawów rejestrowych i zastawów skarbowych oraz innych obciążeń podlegających wpisowi w księdze wieczystej lub w rejestrach, jak również o prowadzonych innych postępowaniach sądowych lub administracyjnych dotyczących majątku dłużnika;
•    informacji o miejscu zamieszkania reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów, jeżeli są ustanowieni.
W przypadku, gdy dłużnik wnosi o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, do wniosku powinien dodatkowo dołączyć:
•    propozycje układowe wraz z propozycjami finansowania wykonania układu;
•    rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie dwanaście miesięcy, jeżeli obowiązany był do prowadzenia dokumentacji umożliwiającej sporządzenie takiego rachunku.
Jeżeli dłużnik nie może dołączyć do wniosku wskazanych powyżej dodatkowych dokumentów, powinien wskazać i uprawdopodobnić przyczyny ich niedołączenia.
Pod rygorem bezwarunkowego zwrotu wniosku oraz pod sankcją odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną na skutek podania nieprawdziwych danych dłużnik ma obowiązek dołączenia do wniosku pisemnego oświadczenia co do prawdziwości danych zawartych we wniosku.
W sytuacji, gdy wniosek o ogłoszenie upadłości zgłaszany jest przez wierzyciela, powinien on uprawdopodobnić swoją wierzytelność, zaś w przypadku, gdy wnosi o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu – powinien dodatkowo dołączyć wstępne propozycje układowe.
Podstawa prawna:
1.    Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze – test jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 z późn. zm.
2.    Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 listopada 2009 r., P 88/08 – Dz. U. z 2009 r. Nr 191, poz. 1484.
3.    Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze – Dz. U. Nr 230, poz. 1509.
4.    Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami  – tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 743.
5.    Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – tekst jedn. Dz. U. z 2009 Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego