PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo cywilne

Wymagania dla kandydatów na rodziców zastępczych


2014-10-02

1. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom które :
 
a. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej, 
 
b. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona i zawieszona,
 
c. wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku jeśli taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego, 
 
d. nie są ograniczeni w zdolnościach do czynności prawnych,
 
e. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. 
 
f. przybywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 
 
g. zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidulanych potrzeb, 
 
h. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
 
i. w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów. 
 
Obecna nowelizacja ustawy, która miała miejsce w dniu 25 lipca 2014 r. wprowadziła  wymóg posiadania zaświadczenia od psychologa, celem potwierdzenia predyspozycji 
i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka  (art. 42 ust. 1 pkt. 5). Powyższe zaświadczenie osoby są zobowiązanie do  przedkładania w co dwa lata.
 
 
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. 2013, poz. 135)

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego