PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo cywilne

Zapis windykacyjny


2011-04-29

Spadkodawca może w testamencie zawrzeć zapis zwykły, czyli zobowiązać spadkobiercę ustawowego lub testamentowego do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby. Przewidziane przez przepisy kodeksu cywilnego sposoby rozporządzania własnym majątkiem na wypadek śmierci nie pozwalają jednak spadkobiercy na wskazanie, jakie konkretne przedmioty mają przypaść po jego śmierci poszczególnym osobom. Już za kilka miesięcy możliwe stanie się to możliwe za sprawą zapisu windykacyjnego.

Zapis zwykły dla wywołania skutków rzeczowych wymaga zawarcia umowy stanowiącej jego wykonanie. W wyniku nowelizacji w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego testator będzie mógł postanowić, że oznaczona osoba nabędzie przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku. W konsekwencji zapisobierca bez żadnych dodatkowych działań nabędzie przedmiot zapisu już w chwili śmierci spadkodawcy.

Przedmiotem zapisu windykacyjnego będzie mogła być jedynie:
•    rzecz oznaczona co do tożsamości,
•    zbywalne prawo majątkowe,
•    przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne,
•    ustanowienie na rzecz zapisobiercy użytkowania lub służebności.

Zapisu windykacyjnego nie będzie można zawrzeć pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu. W przypadku zawarcia takiego zastrzeżenia z mocy ustawy zostanie ono uznane za nieistniejące. Jednak jeżeli z treści testamentu lub z okoliczności będzie wynikać, że bez takiego zastrzeżenia zapis nie zostałby uczyniony – zapis windykacyjny będzie nieważny. Wskazane regulacje nie znajdą zastosowania, jeżeli warunek ziści się lub nie ziści, albo wskazany termin nadejdzie przed otwarciem spadku. Jeżeli nic innego nie będzie wynikało z testamentu lub okoliczności, nieważny ze względu na zastrzeżenie warunku lub terminu zapis windykacyjny będzie wywoływał skutki zapisu zwykłego uczynionego pod warun¬kiem lub z zastrzeżeniem terminu.

Zapis windykacyjny będzie bezskuteczny, jeżeli w chwili otwarcia spadku:
•    przedmiot zapisu nie będzie należał do spadkodawcy,
•    spadkodawca był zobowiązany do zbycia przedmiotu zapisu,
•    przedmiot majątkowy, który miał być obciążony użytkowaniem lub służebnością, nie będzie należał do spadku,
•    spadkodawca był zobowiązany do zbycia przedmiotu majątkowego, który miał być obciążony użytkowaniem lub służebnością.

Przysporzenia dokonane przez testatora w drodze zapisów windykacyjnych będą traktowane podobnie jak jego darowizny. Przy obliczaniu zachowku nie będą więc nadal uwzględniane zapisy i polecenia, doliczane będą natomiast uczynione przez spadkodawcę darowizny oraz zapisy windykacyjne. Wartość przedmiotu zapisu windykacyjnego obliczać się będzie według stanu z chwili otwarcia spadku, a według cen z chwili ustalenia zachowku. Jeżeli zapis windykacyjny zostanie dokonany przez testatora na rzecz uprawnionego do zachowku, wówczas zapis ten, podobnie jak darowizna, zostanie zaliczony na poczet należnego zachowku.

Potwierdzeniem nabycia przez zapisobiercę przedmiotu zapisu windykacyjnego będzie postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo akt poświadczenia dziedziczenia wystawiony przez notariusza. W postanowieniu sąd stwierdzi nabycie przedmiotu zapisu windykacyjnego poprzez wskazanie osoby, na rzecz której zapis windykacyjny został dokonany oraz poprzez wskazanie przedmiotu tego zapisu. Takie same dane wskaże notariusz w akcie poświadczenia dziedziczenia, chyba że osoby, na rzecz których zapis windykacyjny został dokonany, nie będą chciały lub nie będą mogły być zapisobiercami.

Podstawa prawna:
1.    Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny  Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.
2.    Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.
3.    Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r.  Prawo o notariacie  tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 z późn. zm.
4.    Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy  Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw  Dz. U. Nr 85, poz. 458.

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego