PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo cywilne

Zawieranie umów drogą elektroniczną


2010-05-28

 

Zawieranie umów drogą elektroniczną jest coraz powszechniejsze. Szczególnie popularne jest dokonywanie zakupów przez Internet. Jednak z dostarczanych nam propozycji, reklam, katalogów nie zawsze można wywnioskować, czy mamy do czynienia z ofertą, czy też ze zwykłą informacją handlową.

 

Przepis art. 661 kodeksu cywilnego znajduje zastosowanie do informacji handlowych i ofert składanych w postaci elektronicznej na stronach internetowych skierowanych do nieograniczonego kręgu osób. Jak wskazuje się w literaturze przedmiotu, chodzi tu o oferty składane drogą elektroniczną za pomocą środków komunikowania się, które nie są „indywidualne” oraz za pomocą środków elektronicznego indywidualnego porozumiewania się na odległość, które nie są podobne do poczty elektronicznej. Oferty składane drogą elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej lub podobnych środków elektronicznego indywidualnego porozumiewania się na odległość (np. wiadomość tekstowa przesłana za pomocą faksu czy telefonu komórkowego) podlegają zwykłemu reżimowi ofertowemu, uregulowanemu w art. 66 k.c.

 

Ze złożeniem oferty w postaci elektronicznej mamy do czynienia wówczas, gdy informacja zamieszczona na stronie WWW zawiera wszystkie konieczne elementy oferty (tzn. istotne postanowienia kontraktu) oraz stanowczo wyrażoną wolę zawarcia umowy (świadczy o tym np. informacja na temat sposobu realizacji zamówienia, czy też terminu, w którym można dokonać transakcji na określonych warunkach) . Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże składającego, jeżeli druga strona niezwłocznie potwierdzi jej przyjęcie. Tak więc dotarcie oferty do adresata nie jest wystarczające do tego, aby oferent był związany wystosowaną przez siebie propozycją. Adresat musi potwierdzić jej otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania oferty nie jest w tym przypadku tożsame z jej przyjęciem (z udzieleniem odpowiedzi na ofertę). Pełni jedynie funkcję informacyjną: wskazuje, że oferta została adresatowi dostarczona i od tego momentu jej postanowienia wiążą oferenta. Potwierdzenie może być złożone w dowolnej formie.

 

W przypadku oferty elektronicznej składanej przez przedsiębiorcę konieczne jest udzielenie potencjalnym kontrahentom wyczerpujących, zrozumiałych i jednoznacznych informacji dotyczących przyjęcia oferty oraz elektronicznego sposobu zawarcia umowy. Chodzi tu o:

 

·                    czynności techniczne składające się na procedurę zawarcia umowy;

·                    skutki prawne potwierdzenia przez drugą stronę otrzymania oferty;

·                    zasady i sposób utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez przedsiębiorcę drugiej stronie treści zawieranej umowy;

·                    metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych, które przedsiębiorca jest zobowiązany udostępnić drugiej stronie;

·                    języki, w których umowa może być zawarta;      

·                    kodeksy etyczne, które przedsiębiorca stosuje, oraz o ich dostępność w postaci elektronicznej.

 

Dodatkowo ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną nakłada na usługodawcę obowiązek wskazania:

·                    adresów elektronicznych;

·                    imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania i adresu albo nazwy lub firmy oraz siedziby;

·                    informacji dotyczących właściwego zezwolenia i organu zezwalającego – w przypadku przedsiębiorców świadczących usługi wymagające na podstawie odrębnych przepisów takiego zezwolenia;

·                    numeru identyfikacji podatkowej (NIP) – w przypadku przedsiębiorców oferujących towary lub usługi w sprzedaży bezpośredniej lub na odległość za pośrednictwem środków masowego przekazu, sieci teleinformatycznych lub druków bezadresowych;

·                    w przypadku usługodawcy będącego osobą fizyczną, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia określonych w odrębnych ustawach wymagań:

ü imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania i adresu albo nazwy lub firmy oraz siedziby i adresu pełnomocnika (w przypadku jego ustanowienia),

ü samorządu zawodowego, do którego należy,

ü tytułu zawodowego, którego używa, oraz państwa, w którym został on przyznany,

ünumeru w rejestrze publicznym, do którego jest wpisany wraz ze wskazaniem nazwy rejestru i organu prowadzącego rejestr,

üinformacji o istnieniu właściwych dla danego zawodu zasad etyki zawodowej oraz o sposobie dostępu do tych zasad.

 

Powyższe informacje znajdują się na ogół w witrynie internetowej. Bez względu na to, w którym miejscu przedsiębiorca zdecyduje się je umieścić, musi to uczynić w taki sposób, aby każdy mógł zapoznać się z ich treścią.

 

Jeżeli oblat złoży zamówienie (przyjmie ofertę) poprzez wypełnienie zamieszczonego na stronie internetowej formularza, przedsiębiorca jest zobowiązany do natychmiastowego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Zazwyczaj odbywa się to poprzez wyświetlenie odpowiedniego komunikatu lub wysłanie stosownej informacji pocztą elektroniczną. Od tej chwili można mówić o zawarciu umowy.

 

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.

  2. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.

  3.  

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego