PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo cywilne

Zgoda na zagraniczny wyjazd dziecka


2010-07-14

Zorganizowanie dziecku wakacji za granicą może okazać się nie lada problemem i to nie ze względu na brak odpowiednich ofert, czy też skromne środki finansowe. Przeszkodą może się okazać brak zgody jednego z rodziców na taki wyjazd.

 
Co do zasady, jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest zobowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Jednak o istotnych sprawach dziecka rodzice muszą rozstrzygać wspólnie i to bez względu na to, czy pozostają w związku małżeńskim. Wakacyjny wyjazd dziecka za granicę jako należący do istotnych spraw z zakresu sprawowania władzy rodzicielskiej wymaga zgody obojga rodziców wykonujących władzę rodzicielską. W braku porozumienia zgodę na taki wyjazd może wydać sąd rodzinny.
W przypadku uzyskiwania zgody na wydanie paszportu wymagane jest, aby wniosek paszportowy złożony został przez oboje rodziców w urzędzie paszportowym. Jeżeli nie jest to możliwe, wniosek powinien zostać złożony przynajmniej przez jedno z nich wraz z dołączoną pisemną zgodą drugiego rodzica, poświadczoną przez organ paszportowy lub notariusza. Dla wydania dziecku dokumentu paszportowego wymagana jest pisemna zgoda obojga rodziców; własnoręczność ich podpisów poświadcza organ paszportowy lub notariusz. Wyjątek od powyższych wymogów zachodzi w sytuacji, w której jeden z rodziców na podstawie orzeczenia sądu został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub gdy jego władza została ograniczona.
Wyrażenie zgody na wyrobienie dziecku paszportu nie jest jednak równoznaczne z wyrażeniem zgody na zagraniczny wyjazd – konieczne jest uzyskanie kolejnej zgody. W tym wypadku przepisy nie przewidują żadnej szczególnej formy. Jednak w przypadku konfliktu między rodzicami dla celów dowodowych  warto posiadać takie oświadczenie sporządzone w formie pisemnej.
Nie ma potrzeby uzyskiwania pozwolenia na wyjazd w przypadku pozbawienia jednego z rodziców władzy rodzicielskiej lub jej ograniczenia w takim zakresie, że jej wykonywanie nie obejmuje decyzji w kwestii wyjazdów zagranicznych dziecka. Z oczywistych względów oświadczenie nie jest wymagane również w sytuacji, gdy jedno z rodziców nie żyje lub ojcostwo ojca nie będącego mężem matki nie zostało ustalone
Podstawa prawna:
1.      Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy – Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.
2.      Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych – Dz. U. Nr 143, poz. 1027 z późn. zm.

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego