PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo finansowe

Umowa o dożywocie


2014-05-04

Na mocy umowy o dożywocie dochodzi do przeniesienia własności nieruchomości na inną osobę, w zamian za co osoba ta zobowiązuje się zapewnić osobie przenoszącej własność lub osobie jej bliskiej dożywotnie utrzymanie. Jeśli strony same nie ustaliły inaczej, to zapewnienie dożywotniego utrzymania będzie polegać na obowiązku przyjęcia zbywcy jako domownika, dostarczenia mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnienia mu odpowiedniej pomocy i pielęgnowania w chorobie oraz  sprawienia własnym kosztem pogrzebu odpowiadającego miejscowym zwyczajom. W umowie o dożywocie można także zastrzec, że nabywca obciąży ją na rzecz zbywcy użytkowaniem, którego wykonywanie będzie ograniczone do części nieruchomości,  służebnością mieszkania lub inną służebnością osobistą albo  zastrzec obowiązek spełniania powtarzających się świadczeń w pieniądzach lub w rzeczach oznaczonych co do gatunku.
Uprawnienia wynikające z umowy o dożywocie mają charakter ściśle osobisty, co oznacza, że przysługują wyłącznie osobie lub osobom, które w ramach tej umowy dokonują przeniesienia własności nieruchomości (lub osobie bliskiej), osoby te nie mogą dokonać zbycia praw przysługujących im na mocy tej umowy,  z chwilą śmierci osób uprawnionych dochodzi do wygaśnięcia tych uprawnień.
W sytuacji, gdyby doszło np. do sprzedaży nieruchomości obciążonej prawem dożywocia, wówczas osoba, która ją nabyła także ponosi osobistą odpowiedzialność za świadczenia tym prawem objęte, chyba że stały się wymagalne w czasie, kiedy nieruchomość nie była jego własnością. Jeśli jest kilku współwłaścicieli, to ich osobista odpowiedzialność jest solidarna.
Jeśli pomiędzy osobami uprawnionymi z umowy dożywocia a osobą, na którą została przeniesiona własność nieruchomości dojdzie do tego, że nie będzie można wymagać, aby pozostawały ze sobą nadal w bezpośredniej styczności, wówczas sąd na żądanie jednej ze stron zamieni wszystkie lub niektóre uprawnienia objęte treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę odpowiadającą wartości tych uprawnień.
Ponadto, jeśli zobowiązany z tytułu umowy o dożywocie zbył otrzymaną nieruchomość dożywotnik może żądać zamiany prawa dożywocia na dożywotnią rentę odpowiadającą wartości tego prawa. Umowa o dożywocie musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego.
Umowa o dożywocie jest innym rozwiązaniem prawnym, aniżeli dożywotnia służebność mieszkania, która polega jedynie na prawie do dożywotniego korzystania z pomieszczeń położonych w danej nieruchomości, ale bez żadnych dodatkowych obowiązków ciążących na nabywcy nieruchomości  jak w przypadku zawarcia  umowy o dożywocie.
 
 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego