PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo finansowe

Agroturystyka


2012-07-31

W czasie wakacji rolnicy często decydują się na wynajmowanie turystom pokoi w gospodarstwie rolnym. Aby oferta była bardziej atrakcyjna, niejednokrotnie w ramach wynajmu zapewniają również domowe posiłki oraz inne atrakcje.

Działalność agroturystyczna to dość atrakcyjna forma podreperowania domowego budżetu z uwagi na to, że co do zasady nie wymaga ona zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej. Zgodnie bowiem z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zawartych w niej regulacji nie stosuje się m.in. do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów. Należy przy tym podkreślić, że wskazane wyłączenie spod reżimu przepisów ustawy nie dotyczy osób, które prowadzą działalność agroturystyczną, jednak nie posiadają statusu rolnika  w tym wypadku przepisy ustawy znajdują pełne zastosowanie. Ponadto przy spełnieniu kilku warunków dochód z działalności agroturystycznej może być zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Co do zasady podatek dochodowy od osób fizycznych należy odprowadzać od wszelkich dochodów (przychodów) z wyjątkiem tych, które zostały wymienione w katalogu przychodów wolnych od podatku oraz tych, od których zaniechano poboru podatku. Ze zwolnienia korzystają m.in. dochody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza pięciu. Przedsiębiorca prowadzący działalność agroturystyczną będzie mógł zatem skorzystać ze zwolnienia podatkowego, jeżeli:
• przedmiotem usługi jest najem pokoi gościnnych osobom przebywającym na wypoczynku (pokoje nie mogą być zatem wynajmowane osobom, które przybywają  na danym terenie np. w związku z pracą lub prowadzeniem prac badawczych); usługa ta może obejmować również wyżywienie;
• najmowane pokoje gościnne znajdują się w budynkach mieszkalnych (zwolnieniem nie będzie zatem objęty dochód uzyskany za udostępnienie na terenie gospodarstwa namiotu, przyczepy campingowej, domku campingowego czy zaadoptowanej na cele mieszkalne stodoły);
• wskazane budynki mieszkalne położone są na terenach wiejskich, w gospodarstwie rolnym (ze zwolnienia nie skorzysta zatem osoba, której gospodarstwo rolne znajduje się na terenie miasta, oraz osoba, której gospodarstwo nie obejmuje obszaru gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub ha przeliczeniowy);
• liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza pięciu.

Wszystkie wskazane powyżej warunki muszą być spełnione łącznie, aby osoba mogła skorzystać ze zwolnienia podatkowego. Co istotne, bez znaczenia pozostaje wysokość dochodów uzyskanych z tego tytułu. Nie ma również obowiązku prowadzenia żadnej dokumentacji dla celów podatkowych.
Jeżeli jednak choć jeden z warunków nie jest spełniony, od uzyskanych dochodów konieczne jest odprowadzenie podatku dochodowego. W takim wypadku prowadzący gospodarstwo agroturystyczne powinien zakwalifikować uzyskiwane dochody do odpowiedniego źródła przychodów i opodatkować je w zależności od wybranej formy opodatkowania.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że zwolnieniem od podatku dochodowego od osób fizycznych objęte są wyłącznie usługi noclegowe i gastronomiczne. Jeżeli więc prowadzący gospodarstwo agroturystyczne zdecyduje się wzbogacić swoją ofertę o dodatkowe odpłatne usługi, takie jak na przykład wypożyczalnia rowerów, kort tenisowy, jazda konna czy nauka gotowania, wówczas zyski z tego rodzaju usług podlegają opodatkowaniu. W celu uniknięcia kłopotów przy rozliczaniu poszczególnych usług warto zatem oddzielić w kalkulacji cenowej usługi agroturystycznej odpłatność za wynajem pokoi i wyżywienie od odpłatności za inne udostępnione atrakcje.

Zupełnie inaczej wygląda kwestia obowiązków podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług. Osoby prowadzące działalność agroturystyczną są podatnikami wskazanego podatku, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Świadczone przez niech usługi podlegają opodatkowaniu według stawek właściwych dla danej usługi.
Świadczący usługi agroturystyczne mogą, na zasadach ogólnych, korzystać ze zwolnienia podmiotowego, przeznaczonego dla drobnych i początkujących przedsiębiorców. Przysługuje ono, jeżeli wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Skorzystanie ze zwolnienia podatkowego nie zwalnia z prowadzenia dziennej ewidencji sprzedaży, która służy ustaleniu, czy limit obrotów uprawniający do zwolnienia nie został przekroczony.

Warto przy tym wspomnieć, że rolnik ryczałtowy bez rozliczania podatku od towarów i usług ma prawo sprzedawać pochodzące z jego własnego gospodarstwa produkty rolne w stanie nieprzetworzonym, takie jak mleko, mięso, warzywa, owoce, miód, jajka.

Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej  tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.
2) Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.
3) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.
 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego