PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo finansowe

Co powinien zawierać rachunek dokumentujący sprzedaż lub usługę


2011-03-02

Jako kupujący lub usługobiorcy mamy prawo żądać, aby podatnik prowadzący działalność gospodarczą wystawił nam rachunek potwierdzający sprzedaż lub wykonanie usługi.

Podatnik ma 7 dni na wystawienie rachunku. Jeżeli żądanie zostało zgłoszone przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi, siedmiodniowy termin biegnie od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Jeżeli żądanie zostało zgłoszone później, termin liczony jest od dnia zgłoszenia żądania. Należy jednak pamiętać, że jeżeli zależy nam na otrzymaniu rachunku, ze stosownym żądaniem musimy się zwrócić nie później do 3 miesięcy od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Po tym czasie bowiem podatnik nie ma już obowiązku wystawienia rachunku.  

Minimalne wymagania co do danych, które powinien zawierać rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi, wskazują przepisy wykonawcze. Zgodnie z treścią rozporządzenia w rachunku należy wskazać obligatoryjnie co najmniej:
•    imiona i nazwiska (nazwę albo firmę) oraz adresy sprzedawcy i kupującego bądź wykonawcy i odbiorcy usługi;
•    datę wystawienia i numer kolejny rachunku;
•    odpowiednio wyraz „Oryginał” albo „Kopia”;
•    określenie rodzaju i ilości towarów lub wykonanych usług oraz ich ceny jednostkowe;
•    ogólną sumę należności wyrażoną liczbowo i słownie;
•    czytelny podpis wystawcy rachunku oraz odcisk pieczęci wystawcy rachunku, jeżeli się nią posługuje.

Należy jednak zaznaczyć, że od dnia 10 marca 2011 r. nie będzie już wymogu zamieszczenia na rachunku wyrazów „Oryginał” lub „Kopia” oraz czytelnego podpisu wystawcy rachunku wraz z odciskiem jego pieczęci. Obowiązek zamieszczania tych elementów na rachunku uniemożliwiał wystawianie, przesyłanie i przechowywanie rachunków w formie innej niż papierowa (np. w formie elektronicznej).

Ponieważ wymogów takich nie ma już w przypadku faktur stwierdzających dokonanie sprzedaży (często o znaczenie wyższej wartości niż w przypadku transakcji dokumentowanych rachunkiem), ustawodawca uznał, że brak jest przesłanek uzasadniających tak szeroki zakres informacji wykazywanych na rachunku.

Podstawa prawna:

1.    Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa  tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.
2.    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach  Dz. U. Nr 165, poz. 1373 z późn. zm.
3.    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach  Dz. U. Nr 40, poz. 204.

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego