PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo finansowe

Domek letniskowy w lesie lub na użytku rolnym - podatek od gruntu


2013-06-14

Ostatnio coraz częściej rolnicy wydzierżawiają osobom fizycznym atrakcyjne wypoczynkowo grunty leśne albo rolne, na których następnie wznoszone są przez dzierżawców domki letniskowe. Dobrze jest wiedzieć, jak opodatkować taki grunt i kto jest odpowiedzialny za zapłatę podatku.

To jaki podatek zostanie zapłacony od wskazanych na wstępie gruntów, zależy od ich klasyfikacji w ewidencji gruntów i budynków oraz od sposobu, w jaki są wykorzystywane.

Grunty, o których mowa na wstępie, powinny być traktowane odpowiednio jako lasy oraz użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. Bez wątpienia w omawianym przypadku mamy też do czynienia z wykorzystywaniem gruntów dla celów rekreacyjnych (nie wydaje się zasadne przyjęcie, że mamy do czynienia z zajęciem gruntów na prowadzenie działalności gospodarczej).

Mając na uwadze powyższe założenia, należy stwierdzić, że nie będą one opodatkowane podatkiem od nieruchomości, gdyż zgodnie z przepisami podatku takiego nie uiszcza się od użytków rolnych, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych lub lasów, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Wskazane grunty podlegać za to będą odpowiednio opodatkowaniu podatkiem leśnym lub podatkiem rolnym.

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Z kolei opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Podatnikiem podatku od przedmiotowych gruntów jest co do zasady ich właściciel (a więc w omawianym przypadku rolnik, który wydzierżawia grunt). Zgodnie bowiem z przepisami podatnikami podatku leśnego są co do zasady osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne (w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) będące:

 • właścicielami lasów,
 • posiadaczami samoistnymi lasów,
 • użytkownikami wieczystymi lasów,
 • posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.


Z kolei podatnikami podatku rolnego są co do zasady osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne (w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) będące:

 • właścicielami gruntów rolnych,
 • posiadaczami samoistnymi gruntów rolnych,
 • użytkownikami wieczystymi gruntów rolnych,
 • posiadaczami gruntów rolnych, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie    wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego albo jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych i Lasów Państwowych.


Od wskazanych powyżej zasad są jednak pewne wyjątki. Dzierżawca jest podatnikiem podatku leśnego lub rolnego, gdy dzierżawi grunt od Skarbu Państwa lub od jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto dzierżawca jest podatnikiem podatku rolnego, gdy grunty gospodarstwa rolnego są w całości lub w części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych, podatnikiem podatku rolnego jest dzierżawca.

Stawka podatku leśnego właściwa dla przedmiotowych gruntów będzie odpowiadała równowartości pieniężnej 0,220 m3 drewna, obliczonej według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, chyba że rada gminy stosowną uchwałą obniżyła na swoim terenie tę kwotę.

Wysokość właściwej stawki podatku rolnego zależy od tego, czy mamy do czynienia z gruntami gospodarstwa rolnego. Podatek ten wynosi równowartość pieniężną 2,5 kwintala żyta od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych (w tym użytków rolnych oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych), a od pozostałych gruntów - równowartość pieniężną 5 kwintali żyta od 1 ha gruntów. Obecnie podatek rolny obliczany jest według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Od 2014 r. podatek ten będzie naliczany według średniej ceny żyta za 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy,

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym - tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.
 2. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym - tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 465.
 3. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.

 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego