PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo finansowe

Forma elektroniczna


2010-06-25

 

Od połowy czerwca br. zmianie uległy przepisy dotyczące sposobu wnoszenia do organu podatkowego m.in. żądań, wyjaśnień, odwołań, zażaleń, ponagleń i wniosków. Obecnie wskazane podania mogą być wnoszone pisemnie lub ustnie do protokołu, jak również za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Wobec dalszej informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne ustawodawca znowelizował część przepisów oraz wprowadził zupełnie nowe regulacje. Należy do nich m.in. przepis wskazujący dodatkowe wymagania, jakim powinno czynić zadość podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego. Oprócz spełnienia „zwykłych wymogów” dotyczących każdego podania, powinno ono:
  • być uwierzytelnione przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu lub innych technologii (jeżeli organ używający do realizacji zadań publicznych systemów teleinformatycznych umożliwi użytkownikowi identyfikację w tym systemie przy zastosowaniu innych technologii oraz pod warunkiem, że przepisy odrębne nie nakładają obowiązku dokonania czynności w siedzibie podmiotu) oraz
  • zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli przepisy te nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru.
Tak jak dotychczas organ podatkowy będzie zobowiązany do potwierdzenia wniesienia podania, jeżeli wnoszący je podmiot zażąda takiego potwierdzenia. Jeśli podanie zostało wniesione w formie dokumentu elektronicznego, potwierdzenie odbywać się będzie poprzez doręczenie urzędowego poświadczenia odbioru na wskazany przez wnoszącego adres elektroniczny.
Przypomnijmy na koniec, że przepisy ordynacji podatkowej obligują zarówno stronę postępowania, jak i jej przedstawiciela lub pełnomocnika do zawiadomienia organu podatkowego w toku postępowania o zmianie adresu elektronicznego, jeżeli wniesiono o zastosowanie takiego sposobu doręczania albo wyrażono na to zgodę.
Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. Nr 4, poz. 230.
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego