PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo finansowe

Korekta deklaracji


2010-05-14

Czas składania corocznych deklaracji już minął. Jak należy postąpić w sytuacji, gdy dopiero teraz w naszym zeznaniu dostrzegliśmy pomyłkę lub przypomnieliśmy sobie o dochodzie, którego nie ujawniliśmy? Przepisy ordynacji podatkowej przewidują w takim wypadku możliwość skorygowania deklaracji.

Poprawy złożonej deklaracji mogą, co do zasady, dokonać zarówno podatnicy,  jak i płatnicy oraz inkasenci. Korekta następuje poprzez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Oznacza to, że konieczne jest ponowne uzupełnienie całej deklaracji wraz z załącznikami z jednoczesnym wskazaniem w odpowiednim miejscu, że chodzi o korektę formularza. Do poprawionego zeznania należy dołączyć pismo zawierające dane podatnika (w przypadku rocznego zeznania osoby fizycznej należy podać imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer NIP) oraz wyjaśnienie powodów dokonania korekty (np. odnalezienie dodatkowych dokumentów, popełnienie pomyłki, nieprawidłową interpretację przepisów).

Co istotne, podatnik podatku dochodowego, akcyzowego czy VAT, który odpowiednio w: zeznaniu rocznym, deklaracji podatku akcyzowego i deklaracji kwartalnej dla podatku VAT wykazał zobowiązanie podatkowe nienależne lub w wysokości większej od należnej i wpłacił zadeklarowany podatek albo wykazał nadpłatę w wysokości mniejszej od należnej, równocześnie z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty jest zobowiązany do złożenia skorygowanej deklaracji. Uchybienie temu obowiązkowi ma charakter formalny, co oznacza, że nieuzupełnienie braku w odpowiednim terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

O prawie do korekty możemy mówić np. w przypadku:

 • kwestionowania przez podatnika zasadności pobrania przez płatnika podatku albo wysokości pobranego podatku;
 • wykazania np. w deklaracji rocznej dla podatku dochodowego czy deklaracji kwartalnej dla podatku VAT zobowiązania podatkowego nienależnego lub w wysokości większej od należnej i wpłacenia zadeklarowanego podatku albo wykazania nadpłaty w wysokości mniejszej od należnej;
 • dokonania wpłaty podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej przez podmioty nie zobowiązane do składania zeznania (deklaracji);
 • powstania nadpłaty w wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.


Obowiązek korekty wynika m.in. z:

 • art. 274 § 1 pkt 2 ordynacji podatkowej, zgodnie z którym w przypadku stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki bądź że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, organ podatkowy (w zależności od charakteru i zakresu uchybień) zwraca się do składającego deklarację o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień, wskazując przyczyny, z powodu których informacje zawarte w deklaracji poddaje się w wątpliwość;
 • art. 17a ust. 1 i 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn – obok obowiązku złożenia zeznania podatkowego w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego przepis ten wprowadza obowiązek skorygowania zeznania w przypadku nabycia rzeczy lub praw majątkowych niewykazanych w zeznaniu, w terminie 14 dni od dnia, w którym podatnik dowiedział się o ich nabyciu; 
 • art. 6 ust. 9 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – nakładającego na określone w przepisie podmioty obowiązek skorygowania deklaracji w przypadku zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania (chodzi tu zarówno o obniżenie, jak i podwyższenie podatku), z wyłączeniem sytuacji wpływających na wygaśnięcie obowiązku podatkowego;
 • art. 9 ust. 6 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – nakładającego na osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych, jak również inne podmioty z nimi zrównane (wskazane w art. 9 ust. 1) obowiązek dokonania w ciągu 14 dni korekty deklaracji w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśniecie obowiązku podatkowego, zmianę miejsca zamieszkania lub siedziby;
 • art. 6a ust. 8 pkt 2 ustawy o podatku rolnym – nakładającego na podatników podatku rolnego obowiązek skorygowania deklaracji w przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza lub po zaprzestaniu prowadzenia tej działalności przywrócono na tych gruntach działalność rolniczą albo z innych powodów powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu, skutkiem czego kwota należnego podatku rolnego uległa obniżeniu lub podwyższeniu;
 • art. 6 ust. 5 pkt 2 ustawy o podatku leśnym – zobowiązującego podatników podatku leśnego do dokonania w ciągu 14 dni korekty deklaracji w przypadku zaistnienia zmian polegających na zajęciu lasu na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna lub gdy po zaprzestaniu wykonywania tej działalności przywrócono działalność leśną albo gdy z innych powodów powierzchnia lasu uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu, przez co ulega też podwyższeniu lub obniżeniu kwota należnego podatku leśnego.


Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.
 2. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307.
 3. Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn – tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768.
 4. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych – tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.
   

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego