PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo finansowe

Koszty uzyskania przychodu oraz obliczenie podatku w zeznaniu podatkowym za 2009 r.


2010-03-15

 

Jednym z kluczowych elementów dla prawidłowego obliczenia zeznania podatkowego stanowią koszty uzyskania przychodu. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera katalog kosztów poniesionych w celu osiągnięcia przychodu lub w celu zabezpieczenia źródeł przychodów – koszty uzyskania przychodu, wskazując tym samym kategorię wydatków
nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu. Dlatego obliczając zobowiązanie podatkowe w pierwszej kolejności podatnik ustala kwotę dochodu poprzez pomniejszenie przychodu o koszty uzyskania przychodów. Ustawa przewiduje różne zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów w zależności od rodzaju przychodu.

W przypadku obliczenia podatku od przychodów opodatkowanych przy zastosowaniu skali podatkowej i wykazywanych w PIT-37 należy zauważyć, że podatnik uzyskujący przychody ze stosunku pracy odlicza tzw. koszty pracownicze, które w ustawie zostały określone kwotowo. Jeżeli podatnik uzyskiwał przychody z tytułu jednej umowy o pracę, to odliczy 111,25 zł miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1335 zł. Jeśli dojeżdżał do zakładu pracy znajdującego się w innej miejscowości, może odliczyć 139,06 zł miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1668,72 zł. W przypadku uzyskiwania przychodów z pracy od kilku pracodawców odliczenie nie może przekroczyć kwoty 2002,05 zł za rok podatkowy. Natomiast jeżeli miał kilku pracodawców i dodatkowo dojeżdżał do tych zakładów pracy z innej miejscowości za rok podatkowy, może odliczyć nie więcej niż 2502,56 zł.

Wyszczególnienie
Miesięcznie w zł
Rocznie w zł
Dla zatrudnionych u jednego pracodawcy w tej samej miejscowości
111,25
1335,00
Dla zatrudnionych u wielu pracodawców jednocześnie w tej samej miejscowości
 
2002,05
Dla dojeżdżających z innej miejscowości zatrudnionych u jednego pracodawcy
139,06
1668,72
Dla dojeżdżających z innej miejscowości zatrudnionych u wielu pracodawców
 
2502,56

 
Podobne zasady ustalania kosztów (tj. kwotowe) dotyczą niektórych przychodów z działalności wykonywanej osobiście, np. otrzymanych z tytułu pełnienia obowiązków społecznych lub obywatelskich, z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej osoby prawnej (np. spółdzielni mieszkaniowej) czy z tytułu umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menadżerskich. W przypadku przychodów z umowy zlecenia lub umowy o dzieło podatnik odlicza zryczałtowane koszty w wysokości 20% przychodu, a z tytułu korzystania z praw autorskich – 50% przychodów. Należy zaznaczyć, iż w przypadku, gdy podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z zastosowania normy procentowej (wskazanej powyżej), koszty uzyskania przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych.
UWAGA! W przypadku emerytur i rent przychód równa się dochodowi (nie określa się kosztów uzyskania tych przychodów).
Dojazd do zakładu pracy - jeżeli roczne koszty pracownicze są niższe od wydatków na dojazd do zakładu pracy lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w zeznaniu pracownik może uwzględnić te koszty w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, jeżeli są one udokumentowane wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.
 
Kolejnym elementem prawidłowego sporządzenia zeznania podatkowego stanowi podsumowanie wykazanych w zeznaniu dochodów. Od sumy tych dochodów podatnik może odjąć przysługujące mu odliczenia.
W ten sposób podatnik ustala podstawę opodatkowania, od której oblicza podatek przy
zastosowaniu stawki wynikającej ze skali podatkowej (18% i 32%).
 
Skala podatku dochodowego na 2009 r.
 

ponad
do
Podatek wynosi
 
85 528
18 % minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85 528
 
14 839 zł 02 gr + 32 % nadwyżki ponad 85 528 zł

 
Obliczony podatek może pomniejszyć o przysługujące mu odliczenia (np. o kwotę składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy jej wymiaru, kwotę ulgi z tytułu wychowywania dzieci - szerzej Bliżej Obywatela */*). Od tak wyliczonej kwoty podatku należnego podatnik odejmuje sumę zapłaconych zaliczek. W zależności od wysokości pobranych (odprowadzonych) zaliczek na podatek, może powstać nadpłata albo dopłata podatku.
 
Pamiętaj! Podstawę opodatkowania jak również sam podatek należy zaokrąglać do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.
 
Warto wiedzieć. W zeznaniu podatkowym podatnik może wskazać organizację pożytku publicznego, którą chce zasilić 1% należnego podatku. Związanych z tym formalności dopełni urząd skarbowy. ZEZNANIE TRZEBA PODPISAĆ – NIEPODPISANE JEST NIEWAŻNE.
Zeznanie może być podpisane przez pełnomocnika podatnika. Warunkiem jest złożenie przez podatnika do urzędu skarbowego odpowiedniego pełnomocnictwa do podpisywania zeznania.
 
 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego