PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo finansowe

Kto może wystąpić z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej?


2010-04-19

Polskie prawo podatkowe jest pełne zawiłości, niezrozumiałych dla przeciętnego podatnika regulacji. Często zdarza się, że same urzędy odmiennie interpretują poszczególne przepisy. Należy jednak pamiętać, że jeżeli mamy wątpliwości co do zastosowania jakiegoś przepisu, zawsze możemy zwrócić się do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z prośbą o wydanie interpretacji.

Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej zainteresowany może zwrócić się z pisemnym wnioskiem o wydanie w jego indywidualnej sprawie interpretacji stosownych przepisów prawa podatkowego. Wniosek może dotyczyć zarówno stanu faktycznego już zaistniałego, jak i zdarzeń przyszłych.

Przepisy nie precyzują dokładnie kogo należy rozumieć pod pojęciem zainteresowanego. Zgodnie z omawianymi regulacjami jest nim ten, kto zwraca się o wydanie interpretacji w jego indywidualnej sprawie. Wskazanie więc we wniosku, że problem ma charakter indywidualny jest kluczowe dla rozstrzygnięcia czy zwracający się z pytaniem podmiot jest do tego uprawniony. Zgodnie z wydanym ostatnio wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku (wyrok z dnia 24 marca 2010 r., I SA/Bk 577/09) organ podatkowy, do którego wpłynie wniosek o udzielenie interpretacji ma obowiązek ustalić w pierwszej kolejności czy ten, kto z nim wystąpił spełnia warunki do uzyskania interpretacji. Sąd wskazał, że referowany przez wnioskodawcę problem musi dotyczyć bezpośrednio jego praw i obowiązków podatkowych. Związek pośredni nie uprawnia do występowania z wnioskiem o interpretację indywidualną.

Jak stanowi art. 14b § 3 ordynacji podatkowej, wnioskodawca powinien w jak najbardziej wyczerpujący sposób opisać zaistniały stan faktyczny (lub zdarzenie przyszłe) oraz przedstawić swoje stanowisko w sprawie. Szczegółowe opisanie okoliczności jest bardzo istotne z uwagi na fakt, że podane przez zainteresowanego informacje są podstawą faktyczną wydawanej przez organ interpretacji i, co za tym idzie, wyznaczają granice, w jakich interpretacja będzie mogła wywołać określone w interpretacji skutki prawne.

Dokonana przez zainteresowanego ocena prawna opisanych we wniosku okoliczności sprawy nie jest już tak istotna. Dla wydającego interpretację organu ważne jest ustalenie co dla wnioskodawcy jest niezrozumiałe oraz co wymaga wyjaśnienia.

Należy jednocześnie pamiętać, że nie wydaje się interpretacji indywidualnej w zakresie tych elementów stanu faktycznego, które w dniu złożenia wniosku o interpretację są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej albo gdy w tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub w postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.
 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego