PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo finansowe

Które e-deklaracje nie wymagają bezpiecznego podpisu elektronicznego


2011-01-13

Możliwość przesyłania do urzędu skarbowego drogą elektroniczną różnych pism, w tym także deklaracji, zdecydowanie pozwala oszczędzić czas i ułatwia wykonywanie obowiązków ciążących na każdym podatniku.

 

Deklaracja składana drogą elektroniczną powinna zawierać:

 • dane w ustalonym formacie elektronicznym, zawarte w stosownym wzorze deklaracji,
 • jeden podpis elektroniczny.

 

Przesyłu dokonuje się za pomocą interfejsu dostępnego na stronie wskazanej w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.

 

Co do zasady deklaracje powinny być opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Jest jednak pewna grupa deklaracji, które mogą być przesyłane bez konieczności stosowania takiego bezpiecznego podpisu. Należą do nich:

 • PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, czyli zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) dla lat podatkowych 2009 i 2010 (dla roku podatkowego 2008 jest to tylko PIT-37);
 • PIT-28, czyli zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok 2010;
 • PIT-16A, czyli deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego 2010;
 • PIT-19A, czyli deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego 2010.

 

Dodatkowo bez bezpiecznego podpisu przesyłany może być PIT-16, czyli wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składany w roku 2011.

 

Wskazane dokumenty powinny być opatrzone podpisem elektronicznym zapewniającym ich autentyczność. Jest on oparty na zestawie określonych cech informacyjnych składającego deklarację lub podanie podatnika. Chodzi o:

 • numer NIP;
 • nazwisko i pierwsze imię;
 • numer PESEL (pod warunkiem, że podatnik posiada ten numer);
 • datę urodzenia;
 • kwotę przychodu wskazaną w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym są składane deklaracje lub podania, albo wartość „0”, jeżeli za rok o dwa lata wcześniejszy niż rok podatkowy, w którym składane są deklaracje lub podania, nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku.

 

Reguły kontroli poprawności danych zawartych w przesyłanych dokumentach, opis sposobu weryfikacji poprawności urzędowego poświadczenia odbioru i integralności dokumentu, jak również specyfikacja interfejsu służącego do złożenia dokumentów udostępnione są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.

 

Co istotne, urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej po przeprowadzeniu prawidłowej weryfikacji struktury logicznej, poprawności danych oraz autentyczności dokumentów stanowi dowód i potwierdza termin złożenia dokumentów.

 

Podstawa prawna:

 

1.                    Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.

2.                    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone – Dz. U. Nr 259, poz. 1769.

 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego