PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo finansowe

Limity dla pracujących emerytów i rencistów


2011-03-18

Pobierający emerytury i renty ciągle mogą dorabiać do pobieranych przez siebie świadczeń. Od początku marca zmianie uległy kwoty przychodu stosowane przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent.

Obecnie jeżeli emeryt lub rencista będzie zarabiał w granicach od 2406,80 zł do 4469,70 zł miesięcznie, jego świadczenie zostanie stosownie zmniejszone. Jeżeli natomiast przekroczy próg 4469,70 zł, jego prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy czy też renty rodzinnej ulegnie zawieszeniu.  Wskazane ograniczenia nie dotyczą emerytów, którzy ukończyli odpowiednio 60 (w przypadku kobiet) lub 65 lat (w przypadku mężczyzn). W ich wypadku zawieszenie prawa do emerytury może mieć miejsce w sytuacji, gdy z chwilą nabycia prawa do emerytury nie rozwiązali oni stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą i nadal pozostają u niego w zatrudnieniu; co istotne wysokość pobieranego  wynagrodzenia nie ma tu znaczenia.

Począwszy od dnia 1 marca 2011 r. obowiązują również nowe stawki dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu ustalone dla osób pobierających świadczenia przedemerytalne. Obecnie świadczenie przedemerytalne zostanie odpowiednio zmniejszone, jeżeli przychód osoby pobierającej przekroczy miesięcznie kwotę 806,30 zł (dopuszczalna kwota przychodu), jednak nie będzie wyższy niż 2257,50 zł (graniczna kwota przychodu). Jeżeli kwota przychodu przekroczy graniczną kwotę przychodu (2257,50 zł), świadczenie emerytalne zostanie zawieszone. Roczna dopuszczalna kwota przychodu w przypadku świadczeń przedemerytalnych wynosi 9675,60 zł, zaś roczna graniczna kwota przychodu  27 090 zł.

Osoby pobierające rentę socjalną muszą liczyć się z zawieszeniem prawa do niej, jeżeli osiągane przez nie przychody w łącznej kwocie przekroczą 1031,50 zł. Jednocześnie należy zaznaczyć, że rozliczenie renty socjalnej z uwagi na uzyskany przychód następuje w skali miesiąca (w którym został osiągnięty), a nie w skali roku czy kwartału, zaś obowiązek kontrolowania wysokości uzyskiwanych przychodów spoczywa na osobie pobierającej świadczenie, a nie na zatrudniającym ją zakładzie pracy (nawet jeżeli pracodawca wie, że osiągnięcie przez pracownika wynagrodzenia w określonej wysokości może spowodować zawieszenie prawa do pobierania renty socjalnej).

Podstawa prawna:

1.    Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.
2.    Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych  Dz. U. Nr 120, poz. 1252 z późn. zm.
3.    Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej  Dz. U. Nr 135, poz. 1268 z późn. zm.
4.    Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2010 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent  M. P. Nr 15, poz. 163.
5.    Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych  M. P. Nr 15, poz. 165.
6.    Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2010 r. ogłoszonego do celów emerytalnych M. P. Nr 15, poz. 164.

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego