PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo finansowe

Minimalne wynagrodzenie w 2012


2011-09-29

Od dnia 1 stycznia 2012 r. podwyższona zostanie wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, a wraz z nią również inne kwoty, należności i świadczenia, które za podstawę przyjmują ten wskaźnik.
Zgodnie z przepisami pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia, które powinno być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy oraz kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu. Musi również uwzględniać ilość i jakość świadczonej pracy. Bez względu na powyżej wskazane zasady, wysokość wypłacanego zatrudnionemu na cały etat pracownikowi wynagrodzenia nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia, które od przyszłego roku wynosić będzie 1500 zł. Dlatego też pracodawcy wypłacający swoim pracownikom płacę w minimalnej kwocie będą zmuszeni do jej podwyższenia do poziomu wskazanej powyżej kwoty.
Z kolei pracownicy w okresie pierwszego roku zatrudnienia nie mogą otrzymywać pensji niższej od 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Oznacza to, że od dnia 1 stycznia 2012 r. będzie ona wynosić przynajmniej 1200 zł (w przypadku pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze godzinowym).
Minimalne wynagrodzenie stanowi podstawę ustalenia:
•    wysokości najniższego odszkodowania dla osoby, wobec której pracodawca dopuścił się naruszenia zasad równego traktowania w zatrudnieniu,
•    wysokości najniższego odszkodowania dla pracownika, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę,
•    stawki minimalnego wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy przez pracownika, jeżeli ten był gotów do jej wykonywania, jednak doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy,
•    wysokości dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej,
•    kwoty wynagrodzenia za pracę wolnej od potrąceń
•    maksymalnej kwoty odprawy pieniężnej dla pracownika w związku z rozwiązaniem przez pracodawcę umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika.
Zmiany dotyczyć będą również osób, które w związku z rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej płacą składki na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych warunkach. W okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności, podstawę wymiaru składek stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia; od 2012 r. wynosić ona będzie nie mniej niż 450 zł.
Podwyższeniu ulegnie również podstawa wymiaru minimalnego zasiłku chorobowego, a co za tym idzie minimalna kwota innych zasiłków i świadczeń przewidzianych przez przepisy ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia; w związku z powyższym od nowego roku wynosić ona będzie 1294,35 zł. W przypadku pracowników w okresie pierwszego roku zatrudnienia podstawa wymiaru zasiłku nie może być niższa niż 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia. Tak więc od stycznia 2012 r. będzie ona wynosiła minimum 994,35 zł.
Wysokość minimalnego wynagrodzenia ma również wpływ na szereg refundacji przewidzianych przez ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Chodzi przede wszystkim o refundację:
•    poniesionych przez pracodawcę kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego,
•    kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z zatrudnieniem bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych.

Podstawa prawna:
1.    Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.
2.    Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.
3.    Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512.
4.    Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.
5.    Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników – Dz. U. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.
6.    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2010 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r. – Dz. U. Nr 192, poz. 1141.

 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego