PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo finansowe

Niepłacenie kredytów przez pełnoletniego syna


2014-01-28

 Stan faktyczny:

 
Syn  osoby zainteresowanej ma 21 lat, nie jest żonaty, nie posiada dzieci,   jest zameldowany w jej  mieszkaniu. Nie spłaca zaciągniętych kredytów. Czy osoba zainteresowana będzie  musiała  pokryć jego długi?.
 
Stan prawny i wnioski:
 
Przepisy o Kodeksu  postępowania cywilnego dotyczące egzekucji
 
Co do zasady rodzice nie odpowiadają za długi zaciągnięte przez ich pełnoletnie dzieci.
Syn osoby zainteresowanej jest osobą pełnoletnią, ma więc pełną zdolność do czynności prawnych. Może zatem sam zaciągać zobowiązania, np. brać kredyty, zawierać umowy z operatorem sieci komórkowej. Za zaciągnięte zobowiązania odpowiada swoim majątkiem.
 W tej  sytuacji należy jednak szczegółowo rozważyć problem windykacji i egzekucji długów syna zainteresowanej osoby. Do windykacji i egzekucji długów może dojść np. gdy syn przestałby spłacać raty kredytów.
Z uwagi na fakt, iż syn osoby zainteresowanej  zamieszkuje u niej w domu, istnieje możliwość, że w razie niewyegzekwowania długów w inny sposób może  być ona  narażona na wizytę przedstawiciela firmy windykacyjnej lub komornika. Wymeldowanie syna nie rozwiąże problemu, ponieważ jego wierzyciele będą się zgłaszać pod adres jego zamieszkania, który podał, zawierając z nimi umowę. Dopiero gdyby nie mieszał pod tym adresem, a osoba zainteresowana  podałaby jego nowe miejsce zamieszkania, ewentualna egzekucja lub windykacja długów byłaby prowadzona pod jego nowym adresem.
Warto jednak podkreślić, że przepisy obowiązującego prawa rozróżniają sytuację egzekucji długów przez komornika i przez firmy windykacyjne. Komornik jest przedstawicielem systemu sądowego, urzędnikiem państwowym, którego zadaniem jest ściągnięcie długu; ma również szerokie uprawnienia wynikające z przepisów prawa do egzekwowania długów. Natomiast firmy windykacyjne to zakłady prywatne, które mają bardzo ograniczone możliwości działania. Należy wiedzieć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami przedstawiciele firm windykacyjnych nie mają żadnego prawa do wejścia do mieszkania dłużnika bez jego zgody.
Sytuacja ulega zmianie w przypadku śmierci syna (kawaler, bezdzietny)  osoby zainteresowanej. Osoba zainteresowana będąc spadkobiercą ponosi  odpowiedzialność za jego długi.
Spadkobierca co do zasady odpowiada bowiem za długi spadkodawcy. 
Może się jednak bronić częściowo przed tą odpowiedzialnością, składając w sądzie albo u notariusza oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Wtedy odpowiada tylko do wartości spadku. Nie obciążają go już długi przewyższające jego wartość.
Oświadczenie takie spadkobierca musi złożyć koniecznie w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tytule swego powołania, tj. od śmierci spadkodawcy albo od ogłoszenia testamentu.
Może też w tym terminie spadek odrzucić, ale wtedy scheda z długami przechodzi na innego spadkobiercę czy spadkobierców.
 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego