PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo finansowe

Nowe stawki odsetek za zwłokę


2011-05-27

Za każdy dzień zwłoki w zapłacie podatku w prawidłowej wysokości naliczane są odsetki. Ich wysokość zależna jest od stopy oprocentowania kredytu lombardowego.

Stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%. Od dnia 12 maja 2011 r. podstawowa stawka odsetek od zaległości podatkowych wynosi 13,50% kwoty zaległości w stosunku rocznym.
 
W celu zachęcenia podatników do samodzielnego korygowania deklaracji (zeznań) podatkowych w przypadku stwierdzenia przez nich zaniżenia kwot podatku, ustawodawca przewidział możliwość zastosowania wobec korygujących obniżonej stawki odsetek za zwłokę. Warunkiem zastosowania obniżonej stawki, tzn. 75% stawki podstawowej, jest:
•    złożenie prawnie skutecznej korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty  warunek ten może być spełniony wyłącznie w przypadku podatków, dla których składana jest deklaracja podatkowa. Należą do nich podatki dochodowe PIT i CIT. Zarówno przy pierwszym, jak i przy drugim zastosowanie obniżonej stawki jest możliwe dopiero w drodze korekty zeznania rocznego, po upływie roku podatkowego. Co istotne w przypadku korekty deklaracji składanych dla podatku od nieruchomości, rolnego, czy od spadków i darowizn, przepisy nie wymagają uzasadnienia dla skorygowanej deklaracji. Podatnik musi jednak pamiętać, że jeżeli chce skorzystać z obniżonej stawki odsetek za zwłokę w zapłacie tych podatków, musi bezwzględnie takie uzasadnienie dołączyć;
•    zapłata, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, całej zaległości podatkowej  wskazany termin może jednak zostać odroczony na wniosek podatnika, jeżeli jest to uzasadnione jego ważnym interesem lub interesem publicznym. Wysokość należnych za zwłokę odsetek oblicza i wpłaca podatnik.  Musi przy tym pamiętać o zasadach zaokrąglania zarówno kwoty zaległego podatku, jak i samych odsetek (końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych). Jeżeli podatnik nie dokona obliczeń, lub pomyli się wpłacając zbyt niską kwotę, organ zaliczy wpłatę na poczet należności głównej oraz odsetek w stawce podstawowej, nie zostanie bowiem spełniony warunek zapłaty całej zaległości podatkowej.

Obniżonej stawiki nie można stosować jeżeli:
•    korekta deklaracji została złożona po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach, gdy nie stosuje się zawiadomienia  po zakończeniu kontroli podatkowej,
•    korekta deklaracji została dokonana po przeprowadzeniu czynności sprawdzających.

Od dnia 12 maja 2011 r. obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 10,13% kwoty zaległości w stosunku rocznym.
Stawka odsetek za zwłokę ulega obniżeniu lub podwyższeniu w stopniu odpowiadającym obniżeniu lub podwyższeniu podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, poczynając od dnia, w którym stopa ta uległa zmianie.


Podstawa prawna:
1.    Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa  tekst jedn.: Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.
2.    Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych  M. P. Nr 39, poz. 446

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego