PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo finansowe

Nowe wzory druków przedkładanych do ZUS


2012-05-21

Od dnia 9 maja 2012 r. obowiązują nowe wzory druków stanowiących podstawę przyznania i wypłaty świadczeń w razie choroby i macierzyństwa. Zostały zmienione również niektóre zasady dotyczące dokumentowania prawa do tych świadczeń.

Według nowego wzoru przygotowane zostały następujące druki:
• ZUS Z-3  zaświadczenie płatnika składek wystawiane w przypadku, gdy o zasiłek ubiega się pracownik,
• ZUS Z-3a zaświadczenie płatnika składek wystawiane w przypadku, gdy o zasiłek ubiega się ubezpieczony niebędący pracownikiem oraz osobą prowadzącą działalność pozarolniczą, osobą z nią współpracującą lub duchownym,
• ZUS Z-3b  zaświadczenie płatnika składek wystawiane w przypadku, gdy o zasiłek ubiega się osoba prowadząca działalność pozarolniczą, osoba z nią współpracująca oraz duchowny  jest to zupełnie nowy druk,
• ZUS Z-10  oświadczenie w związku z roszczeniem o zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego,
• ZUS Np-7  oświadczenie do celów świadczenia rehabilitacyjnego,
• ZUS Z-15  oświadczenie do celów wypłaty zasiłku opiekuńczego.

Każdy z nowych wzorów posiada pole przeznaczone do wpisania numeru rachunku bankowego ubezpieczonego, na który to rachunek  jeżeli ubezpieczony będzie miał taką wolę  przekazywany będzie przyznany zasiłek. Nie będzie już natomiast wpisywany na druku numer NIP ubezpieczonego.

Co istotne stare druki mogą być co do zasadny nadal wykorzystywane aż do czasu wyczerpania zapasów. Nie należy się więc obawiać, że w przypadku złożenia zaświadczenia czy oświadczenia na dotychczasowym formularzu ZUS odmówi wypłaty świadczenia. Zaleca się jednak, aby od początku wykorzystywać nowe wzory druków ZUS Z-10 oraz ZUS Np-7. Dodane w nich bowiem zostały nowe rubryki przeznaczone na informacje istotne przy ustalaniu prawa do świadczenia.

Nowe wzory druków są już dostępne w każdej placówce ZUS oraz na stronie internetowej ZUS w części „Formularze”.

ZASIŁEK CHOROBOWY I ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE

Zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne przysługujące za okres po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego wypłacany będzie na podstawie oświadczenia osoby ubiegającej się o świadczenie złożonego na druku ZUS Z-10 oraz zaświadczenia płatnika składek złożonego odpowiednio na druku ZUS Z-3, ZUS Z-3a lub ZUS Z-3b.

Obecnie ubezpieczony będący osobą prowadzącą działalność pozarolniczą, osobą współpracującą z osobą wykonującą pozarolniczą działalność albo duchownym, w przypadku nieprzerwanej niezdolności do pracy przesyłać ma kolejne zaświadczenie lekarskie do ZUS, bez konieczności poświadczania przez płatnika składek, że tytuł ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego trwa nadal.


ZASIŁEK MACIERZYŃSKI

Nowością jest, że prawo do zasiłku macierzyńskiego będzie mogło być ustalane także na podstawie kopii skróconego aktu urodzenia dziecka potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez płatnika zasiłku.

Ponadto złożenie druku ZUS Z-3 na nowym formularzu nie rodzi potrzeby oddzielnego przedkładania zaświadczenia o okresie udzielonego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu  macierzyńskiego, czy urlopu ojcowskiego. Informacje w powyższym zakresie zamieszcza się bowiem w pkt 10 nowego formularza ZUS Z-3. Zaświadczenia takie jest jednak potrzebne do wypłaty pracownicy lub pracownikowi przez ZUS zasiłku macierzyńskiego za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego albo dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego (czyli w przypadkach, gdy druk ZUS Z-3 nie jest przedkładany). W tych przypadkach również – jeżeli uprawniona do zasiłku pracownica lub pracownik zdecyduje się na łączenie dodatkowego urlopu z wykonywaniem pracy – konieczne jest przedłożenie zaświadczenia o okresie i wymiarze czasu pracy wykonywanej podczas urlopu dodatkowego.

Kobiety, których umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy została przedłużona do dnia porodu, nie będą już musiały do uzyskania zasiłku macierzyńskiego przedkładać w ZUS świadectwa pracy lub innego dokumentu stwierdzającego rodzaj zawartej umowy o pracę i datę rozwiązania stosunku pracy. Wystarczający będzie, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka.
 
Z kolei kobiety, z którymi w czasie ciąży rozwiązano umowę o pracę z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, w celu ustalenia prawa do zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego nie muszą już przedkładać zaświadczenia z powiatowego urzędu pracy o braku propozycji innego zatrudnienia. Obecnie wystarczające jest, aby kobieta złożyła w tej sprawie stosowne oświadczenie.

Inną nowością jest sposób dokumentowania prawa do zasiłku macierzyńskiego ubezpieczonych niebędących pracownikami w przypadku:
• skrócenia okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego przez ubezpieczoną matkę dziecka i przejęcia opieki nad dzieckiem przez ojca,
• pobytu ubezpieczonej matki dziecka w szpitalu,
• ojca dziecka, który chce pobierać zasiłek przez okres ustalony przepisami kodeksu pracy jako okres urlopu ojcowskiego.

W takich przypadkach ojciec dziecka nie musi już dokumentować, że z uwagi na konieczność opieki nad dzieckiem zmuszony był przerwać prowadzenie działalności zarobkowej. Obecnie wystarczające jest złożenie przez ubezpieczoną oświadczenia, w którym wskazuje ona od kiedy ubezpieczony ojciec dziecka korzystał będzie z uprawnień do zasiłku macierzyńskiego.

W przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie w ramach rodziny zastępczej do wypłaty zasiłku macierzyńskiego konieczne jest przedłożenie prawomocnego orzeczenia sądu opiekuńczego o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej albo umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy rodziną zastępczą a starostą oraz dokumentu potwierdzającego wiek dziecka.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa  Dz. U. poz. 444.
 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego