PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo finansowe

Nowe wzory formularzy podatkowych


2010-12-14

W związku ze zmianą ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych konieczne stało się dostosowanie niektórych wzorów deklaracji podatkowych do nowych przepisów.
Nowelizacja pierwszej ze wskazanych na wstępie ustaw dotyczyła między innymi stawki ryczałtu od przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze (po zmianie wynosi ona wynosi 8,5%). Zmienione zostały również zasady przekazywania zadeklarowanej przez podatnika kwoty na rzecz organizacji pożytku publicznego; ograniczony został zakres danych, które podatnik przekazujący 1% zobowiązany będzie podać w swoim zeznaniu, zmianie uległa również podstawa prawna przesyłania przez naczelników urzędów skarbowych organizacjom pożytku publicznego informacji o danych podatników, którzy złożyli wniosek o przekazanie oraz o wysokości zadeklarowanej kwoty.
W związku z powyższym nowe wzory zostały ustalone dla:
•    PIT-28 – czyli zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok,
•    PIT-28/A – czyli informacji o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,
•    PIT/O – czyli informacji o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku,
•    PIT/D – czyli informacji o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym,
oraz dla:
•    PIT-37 – czyli zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty),
•    PIT-36 – czyli zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty),
•    PIT-38 – czyli zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty),
•    PIT-36L – czyli zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty),
•    PIT-39 – czyli zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty),
•    PIT/D – czyli informacji o odliczeniu wydatków mieszkaniowych,
•    PIT/O – czyli informacji o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku.
Nowe wzory znajdą zastosowanie w odniesieniu odpowiednio: do przychodów osiąganych od dnia 1 stycznia 2010 r. i odliczeń dokonanych od tego dnia oraz do uzyskanych od dnia 1 stycznia 2010 r. dochodów lub poniesionych strat. Jeżeli jednak do dnia 31 grudnia 2010 r. podatnik złożył zeznanie lub informację o osiągniętych przychodach, dokonanych odliczeniach i pobranym ryczałcie na starych formularzach, użyte wzory formularzy zostaną uznane za prawidłowe. Podobnie, jeżeli podatnik przed dniem 1 stycznia 2011 r. złoży  zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) na dotychczasowym formularzu, zostanie ono przyjęte i uznane za prawidłowo złożone (dotyczy to podatników podlegających na terytorium RP ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, którzy zeznania składają przez opuszczeniem terytorium kraju).
Podstawa prawna:
1.    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – Dz. U. Nr 233, poz. 1528.
2.    Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.
3.    Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.
4.    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych – Dz. U. Nr 234, poz. 1534.

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?




Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego