PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo finansowe

Odliczenie kosztów dojazdów do pracy


2013-04-17

Osoby uzyskujące przychody ze stosunku pracy, stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy oraz z pracy nakładczej, obliczając swój roczny dochód  będący podstawą opodatkowania  powinny uwzględniać również koszty uzyskania takiego przychodu.

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Do takich kosztów należą również wydatki ponoszone na dojazd do pracy.

Wysokość rocznych kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy, stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy oraz z pracy nakładczej możne być ustalona na dwa sposoby:
1) jako określona ryczałtowo kwota  limity zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów zostały w takim wypadku uzależnione od dwóch okoliczności: od tego, czy osoba osiąga dochody tylko z jednego źródła, oraz czy pracuje w tej samej miejscowości, w której mieszka; osobie zamieszkującej na stałe lub czasowo poza miejscowością, w której znajduje się jej zakład pracy, przyznany został przywilej podwyższenia miesięcznych kosztów uzyskania przychodów, pod warunkiem jednak, że nie dostaje ona dodatku za rozłąkę oraz że pracodawca nie zwraca jej kosztów dojazdu do pracy, chyba że koszty te zaliczone zostały do przychodów podlegających opodatkowaniu; w związku z powyższym:
• osoba osiągająca przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy lub pracy nakładczej, pracująca w tej samej miejscowości, w której zamieszkuje, może uwzględnić w swoim zeznaniu podatkowym koszty w kwocie 111,25 zł miesięcznie, przy czym za rok podatkowy kwota ta nie może przekroczyć 1335,00 zł,
• osoba osiągająca przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy lub pracy nakładczej, której miejsce stałego lub czasowego zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy i która nie otrzymuje datku za rozłąkę, może uwzględnić w swoim zeznaniu podatkowym koszty w kwocie 139,06 zł miesięcznie, przy czym za rok podatkowy kwota ta nie może przekroczyć 1668,72 zł,
• osoba osiągająca przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy lub pracy nakładczej, pracująca w tej samej miejscowości, w której zamieszkuje, może uwzględnić w swoim zeznaniu podatkowym koszty w kwocie w kwocie 111,25 zł miesięcznie, przy czym za rok podatkowy kwota ta nie może przekroczyć 2002,05 zł,
• osoba osiągająca przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy lub pracy nakładczej, której miejsce stałego lub czasowego zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy i która nie uzyskuje dodatku za rozłąkę, może uwzględnić w swoim zeznaniu podatkowym koszty w kwocie w kwocie 139,06 zł miesięcznie, przy czym za rok podatkowy kwota ta nie może przekroczyć 2502,56 zł;

2) jako równowartość wydatków faktycznie poniesionych przez pracownika na dojazd do zakładu (lub zakładów  w przypadku równoczesnego zatrudnienia w kilku miejscach) środkami transportu publicznego (autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, ale już nie lotniczego)  jeśli określone przez ustawodawcę wydatki danej osoby przewyższają określone we wcześniejszym punkcie dopuszczalne wartości kosztów uzyskania przychodów, osoba taka może przyjąć za koszt uzyskania przychodu wydatki na dojazd faktycznie poniesione; muszą być do tego jednak spełnione następujące warunki:
• wydatki muszą zostać poniesione na dojazd do pracy autobusem, pociągiem, promem, komunikacją miejską, tzn. autobusem, tramwajem, metrem, trolejbusem; katalog środków transportu, którymi dojazd do pracy upoważnia do takiej kwalifikacji kosztów, jest zamknięty, co oznacza znaczy, że nie można uwzględniać środków transportu nieprzewidzianych przez przepisy, np. taksówek czy samochodów osobowych,
• wydatki muszą być należycie udokumentowane  dowodem ich poniesienia są wyłącznie imienne bilety okresowe; na dowodzie zapłaty muszą widnieć dane osobowe oraz adres zamieszkania ubiegającego się o odliczenie kosztów; należy przy tym zaznaczyć, że nie ma możliwości dokumentowania poniesionych wydatków na dojazd do pracy innymi dowodami, np. fakturą VAT wystawioną przez firmę przewozową,
• podatnik nie może otrzymywać od pracodawcy zwrotu kosztów dojazdu do pracy, chyba że zwrócone kwoty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu.

Koszty dojazdów do pracy można odliczyć zarówno wtedy, gdy osoba samodzielnie rozlicza się z urzędem skarbowym, jak i wówczas, gdy dokonuje tego za pośrednictwem płatnika.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.

 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego