PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo finansowe

Opłaty abonamentowe


2012-07-02

W 2013 r. podwyższone zostaną opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Pomimo zmiany ciągle będą one niższe, niż przewiduje to ustawa o opłatach abonamentowych.

 

 

Opłatę abonamentową uiszcza się za używanie radia i telewizji, przy czym przyjmuje się, że osoba posiadająca wskazane odbiorniki w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu używa ich i wobec tego zobowiązana jest do regulowania odpowiednich należności.

 

 

Co do zasady abonament należy opłacać za każdy odbiornik, jednak przepisy przewidują w tym względzie wyjątek m.in. dla osób fizycznych. Jeżeli w prowadzonym przez nie gospodarstwie domowym znajduje się kilka odbiorników, uiszcza się tylko jedną opłatę; ta sama zasada dotyczy samochodu stanowiącego własność kilku osób.

 

 

Obecnie miesięczna opłata abonamentowa za słuchanie radia wynosi 5,50 zł. Z kolei za używanie odbiornika telewizyjnego albo telewizyjnego i radiowego należy miesięcznie uiszczać opłatę w kwocie 18,50 zł. Od nowego roku wskazane powyżej kwoty wynosić będą odpowiednio 5, 65 zł oraz 18,65 zł.

 

 

W związku z powyższym zmianie ulegnie również wysokość opłat abonamentowych uwzględniających zniżkę za uiszczanie należności za okres dłuższy niż jeden miesiąc. Będą one wynosić:
• za używanie odbiornika radiofonicznego:
- 11,00 zł, jeżeli opłata uiszczana będzie z góry za dwa miesiące (obecnie jest to kwota 10,70 zł),
- 16,30 zł, jeżeli opłata uiszczana będzie z góry za trzy miesiące (obecnie jest to kwota 15,85 zł),
- 32,20 zł, jeżeli opłata uiszczana będzie z góry za sześć miesięcy (obecnie jest to kwota 31,35 zł),
- 61,00 zł, jeżeli opłata uiszczana będzie z góry za cały rok kalendarzowy (obecnie jest to kwota 59,40 zł);
• za używanie odbiornika telewizyjnego albo telewizyjnego i radiofonicznego:
- 36,20 zł, jeżeli opłata uiszczana będzie z góry za dwa miesiące (obecnie jest to kwota 35,90 zł),
- 53,70 zł, jeżeli opłata uiszczana będzie z góry za trzy miesiące (obecnie jest to kwota 53,30 zł),
- 106,30 zł, jeżeli opłata uiszczana będzie z góry za sześć miesięcy (obecnie jest to kwota 105,45 zł),
- 201,40 zł , jeżeli opłata uiszczana będzie z góry za cały rok kalendarzowy (obecnie jest to kwota 199,80 zł).

 

 

Opłatę abonamentową należy uiszczać z góry do 25. dnia miesiąca, za który opłata jest należna.

 

 

Przepisy wskazują również krąg osób zwolnionych z opłaty abonamentowej. Należą do nich:
• osoby niepełnosprawne - zaliczone do I grupy inwalidów lub z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy albo legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również orzeczeniem o trwałej lub okresowej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym;
• osoby, które ukończyły 75 lat;
• osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne lub rentę socjalną;
• osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu;
• osoby niewidome;
• osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej;
• osoby pobierające świadczenia pieniężne z pomocy społecznej;
• osoby spełniające kryteria dochodowe dla świadczeń rodzinnych, tzn. takie, u których dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504 zł, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności dochód taki nie przekracza kwoty 583 zł;
• osoby bezrobotne;
• osoby posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego.

 

 

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych - Dz. U. Nr 85, poz. 728 z późn. zm.
2. Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2012 r. - Dz. U. Nr 93, poz. 548 z późn. zm.
3. Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2013 r. - Dz. U. Nr 543.
 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego