PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo finansowe

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji


2010-12-29

Przepisy ordynacji podatkowej zezwalają, aby deklaracje podatkowe podatnika, płatnika lub inkasenta (w tym również te składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej) podpisywane były przez pełnomocników. W takim przypadku, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podpisanie deklaracji przez pełnomocnika zwalnia wskazane powyżej podmioty z obowiązku podpisywania deklaracji.
Pełnomocnikiem może być każda osoba fizyczna (wykluczone jest, aby była nim instytucja czy organizacja) mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Przepisy nie wymagają przy tym, aby pełnomocnik legitymował się określonymi uprawnieniami, to znaczy był np. doradcą finansowym, radcą prawnym czy adwokatem.
Aby nie trzeba było podpisywać deklaracji osobiście, konieczne jest  złożenie do organu podatkowego właściwego z uwagi na rodzaj płaconego podatku stosownego pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji. W przypadku deklaracji składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej pełnomocnictwo należy przedłożyć naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawach ewidencji podatników i płatników.
Co istotne, jeżeli przepisy prawa podatkowego wymagają podpisania deklaracji przez więcej niż jedną osobę, dla skuteczności pełnomocnictwa konieczne jest, aby udzieliły go wszystkie takie osoby.
Jeżeli podatnik, płatnik lub inkasent chcą zrezygnować z podpisywania deklaracji przez pełnomocnika, muszą złożyć zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa.
Przepisy ordynacji podatkowej nie przewidują dla udzielenia pełnomocnictwa żadnej szczególnej formy; art. 137 o.p. wskazuje jedynie, że powinno być ono udzielone na piśmie lub zgłoszone ustnie do protokołu.  Jednak w przypadku pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz zawiadomienia o jego odwołaniu ordynacja podatkowa udziela Ministrowi Finansów upoważnienia do wydania w tej materii stosownego rozporządzenia wykonawczego. Od 31 grudnia br. będzie obowiązywał nowy wzór takiego pełnomocnictwa oraz zawiadomienia o odwołaniu. Nie będzie już konieczne podawanie adresu zamieszkania pełnomocnika; wskazywany będzie wyłącznie adres do doręczeń pełnomocnika.
Podstawa prawna:
1.    Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.
2.    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa – Dz. U. Nr 237, poz. 1572.

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego