PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo finansowe

Podatek od nieruchomości - od nowego roku pewne zmiany


2011-11-17


Zarówno właściciel, posiadacz samoistny nieruchomości lub obiektu budowlanego, jak i użytkownik wieczysty gruntu zobowiązani są do opłacania podatku od nieruchomości. Opodatkowaniu podlegają co do zasady grunty, budynki lub ich części oraz budowle i ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany jest zajmowany przez posiadacza samoistnego, to na nim ciąży obowiązek uiszczenia podatku.

Z kolei w przypadku współwłaścicieli obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na każdym z nich (podobnie jest przy współposiadaniu), chyba że wyodrębniono własność lokali. W takim wypadku każdy właściciel lokalu opłaca podatek od nieruchomości od gruntu oraz części budynku stanowiących współwłasność w wysokości odpowiadającej częściom ułamkowym wynikającym ze stosunku powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni użytkowej całego budynku.

Obowiązkiem opłacenia podatku od nieruchomości obciążeni zostali również posiadacze niektórych nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
 
Podatnikami mogą być zarówno osoby fizyczne, prawne, jak i jednostki organizacyjne (w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej). Wysokość stawek podatkowych podatku od nieruchomości określa rada gminy, która jest jednak związana ograniczeniami wskazanymi przez ustawę.

Obowiązek podatkowy powstaje, co do zasady, od pierwszego miesiąca następującego po  miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku (np. nabycie własności gruntu lub budynku, objęcie w posiadanie lub w użytkowanie wieczyste).

Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Z kolei w przypadku, gdy w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku (w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części), podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.

Osoby fizyczne od chwili wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego albo zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku mają 14 dni na złożenie właściwemu organowi podatkowemu informacji o nieruchomości i obiektach budowlanych. Wyjątek stanowi sytuacja, w której nieruchomość bądź obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej (wyjątek ten nie dotyczy jednak osób tworzących wspólnotę mieszkaniową). Wówczas osoby fizyczne są obowiązane do składania deklaracji na podatek od nieruchomości oraz opłacania tego podatku na takich samych zasadach jak osoby prawne.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:
• składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu  w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
• w przypadku zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania odpowiednio skorygować deklaracje w ciągu 14 dni,
•  wpłacać bez wezwania obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości na rachunek budżetu właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.


W związku z likwidowaniem barier w prawie gospodarczym oraz redukowaniem obowiązków obywateli od nowego roku dla podatników niebędących osobami fizycznymi wydłużony zostanie termin składania deklaracji na podatek od nieruchomości. Zgodnie z nowymi przepisami obowiązek ten będzie należało wykonać do dnia 31 stycznia. Również termin wpłaty podatku za miesiąc styczeń został przesunięty; podobnie jak w przypadku deklaracji obowiązek ten trzeba będzie spełnić do dnia 31 stycznia.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.
2. Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców  Dz. U. Nr 232, poz. 1378.

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego