PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo finansowe

Pomoc finansowa dla przedsiębiorców dotkniętych spadkiem obrotów


2013-11-25

 W połowie listopada 2013 r. wejdą w życie przepisy, których celem będzie zapewnienie wsparcia finansowego pracownikom zagrożonym zwolnieniem u przedsiębiorców, u których przejściowo pogorszyły się warunki prowadzenia działalności gospodarczej, oraz samym przedsiębiorcom na świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy. 

 
Podstawową formą wsparcia będzie dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów szkolenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy. 
 
Przepisy znajdują zastosowanie do przedsiębiorców:
u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych, rozumianych jako sprzedaż towarów lub usług, liczony w ujęciu ilościowym lub wartościowym, łącznie nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 6 kolejnych miesięcy w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń z Funduszu Pracy, do łącznych obrotów z analogicznych 6 miesięcy w okresie 12 miesięcy przed okresem 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku;
którzy  co do zasady  nie mają zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Pracy;
wobec których nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości. 
 
Jeżeli spełniający powyższe warunki przedsiębiorca z uwagi na przejściowe problemy w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej jest zmuszony do obniżenia pracownikom wymiaru czasu pracy albo został dotknięty przestojem ekonomicznym, może wystąpić do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o przyznanie środków na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za niektórych pracowników w części należnej od pracodawcy od przyznanych pracownikom, odpowiednio, świadczeń na częściowe zrekompensowanie wynagrodzenia z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy lub na częściowe zaspokojenie wynagrodzenia za czas przestoju ekonomicznego.  
 
Niektórym pracownikom, którym z przyczyn ich niedotyczących obniżony został wymiar czasu pracy (jednak nie więcej niż do połowy), przysługuje bowiem od pracodawcy poza wynagrodzeniem odpowiadającym aktualnemu wymiarowi czasu pracy świadczenie na częściowe zrekompensowanie wynagrodzenia z tytułu obniżenia czasu pracy. Świadczenie takie jest finansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, do wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych, zwiększonej o wysokość składek na ubezpieczenia społeczne należnych od pracownika, w wysokości proporcjonalnej do obniżonego wymiaru czasu pracy pracownika, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy pracownika przed jego obniżeniem. 
 
Z kolei pracownikom, którzy pomimo pozostawania w gotowości do pracy z przyczyn ich niedotyczących pracy takiej nie wykonują, przysługuje od pracodawcy obok wynagrodzenia świadczenie na częściowe zaspokojenie wynagrodzenia za czas przestoju ekonomicznego. Również i to świadczenie jest finansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, do wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych, zwiększonej o wysokość składek na ubezpieczenia społeczne należnych od pracownika, w wysokości proporcjonalnej do przestoju ekonomicznego, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy pracownika.
 
W każdym wypadku łączna wysokość wynagrodzenia i świadczenia musi odpowiadać przynajmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy pracownika.
 
Wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wraz z niezbędnymi do zawarcia umowy o wypłatę świadczeń dokumentami i oświadczeniami przedsiębiorca musi złożyć do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę tego przedsiębiorcy. Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, marszałek województwa podpisuje z przedsiębiorcą umowę o wypłatę świadczeń. 
 
Należy przy tym pamiętać, że przedsiębiorca, który otrzymał omawiane wsparcie, nie może wypowiedzieć pracownikowi umowy o pracę z przyczyn go niedotyczących, zarówno w okresie (okresach) pobierania przez niego świadczenia na częściowe zrekompensowanie wynagrodzenia z tytułu obniżenia czasu pracy lub na częściowe zaspokojenie wynagrodzenia za czas przestoju ekonomicznego, jak i bezpośrednio po zakończeniu pobierania takiego świadczenia (okres ochronny nie może być jednak dłuższy niż 3 miesiące).
 
Dodatkowo przedsiębiorca, który zawarł umowę o wypłatę świadczeń, może wystąpić do starosty (prezydenta miasta na prawach powiatu) właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy z wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów szkolenia pracowników objętych rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy, pod warunkiem, że szkolenie jest uzasadnione obecnymi lub przyszłymi potrzebami przedsiębiorcy. Jeżeli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, starosta (lub odpowiednio prezydent miasta) podpisze z przedsiębiorcą umowę o dofinansowanie kosztów szkolenia. 
 
Szkolenia inicjuje, organizuje i finansuje przedsiębiorca ze środków własnych i uzyskanego dofinansowania kosztów szkolenia. Muszą się one rozpocząć w trakcie przestoju ekonomicznego lub w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy. Kierując pracownika na szkolenie, przedsiębiorca musi zawrzeć z nim umowę określającą prawa i obowiązki stron. Pracownik, który nie ukończy szkolenia ze swojej winy lub z którym rozwiązany zostanie stosunek pracy w trybie dyscyplinarnym, będzie zobowiązany do zwrotu przedsiębiorcy kosztów szkolenia na zasadach określonych w takiej umowie. Z kolei ten ostatni będzie w takim wypadku zmuszony do zwrotu dofinansowania na warunkach określonych w umowie o dofinansowanie kosztów szkolenia.
 
Wnioski o przyznanie świadczeń i wnioski o dofinansowanie kosztów szkolenia pracowników rozpatrywane będą według kolejności ich wpływu, do wyczerpania przeznaczonych na ten cel kwot.
 
Korzystający ze wsparcia przedsiębiorca musi się liczyć z obowiązkiem informowania odpowiednio marszałka lub starosty (prezydenta miasta) o wszelkich zmianach mogących mieć wpływ na prawo do świadczeń (dofinansowania) i na ich wysokość, z koniecznością regularnego i rzetelnego rozliczania się z otrzymanych na pomoc funduszy oraz z możliwością przeprowadzenia kontroli w zakresie prawidłowości korzystania z pomocy. 
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy  Dz. U. poz. 1291. 
 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego