PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo finansowe

Prawo do przeliczenia emerytury


2011-08-26

Od stycznia 2011 r. ponownie obowiązują przepisy, które uzależniają rozpoczęcie pobierania emerytury od rozwiązania z dotychczasowym pracodawcą stosunku pracy. Celem zmiany miało być zachęcenie osób spełniających warunki do uzyskania emerytury do opóźnienia decyzji o przejściu na emeryturę i kontynuowanie zatrudnienia w macierzystym zakładzie pracy.

 

W ostatnich dwóch latach osoba, która nabyła uprawnienia emerytalne, mogła bez przerywania zatrudnienia, a nawet bez informowania pracodawcy, jednocześnie pobierać emeryturę oraz wynagrodzenie z tytułu wykonywanej pracy. Pracodawca pozbawiony został tym samym możliwości podjęcia decyzji, czy chce kontynuować współpracę z emerytem, czy też zatrudnić na jego miejsce inną osobę. Fakt rozpoczęcia pobierania emerytury nie był bowiem uzależniony od rozwiązania stosunku zatrudnienia trwającego w chwili ustalenia do niej prawa.

 

Obecnie jeżeli uprawniony na podstawie decyzji organu rentowego pracownik zdecyduje, że chce rozpocząć pobieranie wypracowanej przez siebie emerytury, musi rozwiązać stosunek zatrudnienia z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał pracę bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury.

 

Nie oznacza to jednak, że osoba pobierająca emeryturę nie ma możliwości dorabiania. Nadal może to robić, jednak jeśli chce otrzymywać omawiane świadczenie, musi choć na jeden dzień rozstać się z dotychczasowym pracodawcą. Potem może zawrzeć z nim nową umowę o pracę, albo rozpocząć współpracę z zupełnie kim innym. Jeżeli osoba osiągnęła już wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), wysokość jej zarobków nie wpłynie na prawo do emerytury (kwoty przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie emerytury dotyczą bowiem tych, którzy nie osiągnęli jeszcze wieku emerytalnego).

 

Do emerytur przyznanych przed dniem 1 stycznia 2011 r. nowe przepisy znajdą zastosowanie dopiero od dnia 1 października 2011 r. Oznacza to, że z tą datą prawo do pobierania omawianego świadczenia zostanie zawieszone. Co istotne, osoby, które przed dniem wejścia w życie nowych przepisów kontynuowały zatrudnienie, pobierając równocześnie emeryturę, nie muszą zwracać za ten okres pobranych świadczeń. Ustawa nowelizująca zobowiązała zresztą ZUS do poinformowania wszystkich osób pobierających emerytury o nowych warunkach pobierania tego świadczenia w przypadku kontynuowania stosunku pracy u pracodawcy, z którym stosunek ten był zawarty przed dniem nabycia prawa do emerytury.

 

Ponieważ wprowadzone zmiany pogorszyły sytuację emerytów, którzy w okresie od dnia 8 stycznia 2008 r. do 30 września 2011 r. pobierali emerytury i równocześnie kontynuowali zatrudnienie u dotychczasowego pracodawcy bez rozwiązywania stosunku zatrudnienia, będą oni mieli prawo do ponownego ustalenia wysokości emerytury. Moment przyznania emerytury wpływa bowiem na wysokość świadczenia. Osoby podejmujące w okresie ostatnich dwóch lat decyzje dotyczące dalszej pracy przy jednoczesnym pobieraniu emerytury nie mogły przewidzieć, że ich sytuacja ulegnie zmianie, w następstwie czego, chcąc kontynuować zatrudnienie, będą zmuszone zawiesić pobieranie świadczenia. Dlatego też emerytom, którzy w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 30 września 2011 r. pobierali emeryturę, która następnie z dniem 1 października 2011 r. została zawieszona, stworzona została możliwość ponownego ustalenia wysokości emerytury. Warunkiem koniecznym jest jednak, aby dokonane ze wskazaną powyżej datą zawieszenie pobierania emerytury trwało przez minimum 18 miesięcy.

 

Wniosek o ponowne ustalenie wysokości emerytury będzie można zgłosić nie wcześniej niż po ustaniu ubezpieczeń emerytalnych i rentowych. Ważne jest jednak to, że z takim wnioskiem będzie można wystąpić tylko raz.

 

Emeryt nie musi się jednak obawiać, że straci na takim przeliczeniu. Jeżeli bowiem okaże się, że nowa emerytura jest niższa od tej ustalonej wcześniej, zostanie mu przyznane świadczenie w pierwotnej wysokości.

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. Nr 257, poz. 1726.
3. Ustawa z dnia 10 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - Dz. U. Nr 168, poz. 1001.
 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego