PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo finansowe

Prywatny wyrób wina


2012-09-11

Działalność gospodarcza w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich jest działalnością regulowaną i co do zasady wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich.

Wymóg uzyskania wpisu do rejestru nie dotyczy jednak producentów, którzy wyłącznie wyrabiają i rozlewają wino uzyskane z winogron pochodzących z upraw własnych. Producent taki nie podlega obowiązkowi wyrobu wina w składzie podatkowym, jest jednak zobowiązany m.in. do opracowania w formie pisemnej i wdrożenia systemu kontroli wewnętrznej wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich oraz do zabezpieczenia i usunięcia odpadów powstających podczas wyrobu wina. Może wyrabiać i rozlewać swoje wino z przeznaczeniem do obrotu, jeżeli posiada tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których jest prowadzony wyrób takiego wina, oraz jeśli nie był karany za przestępstwo przeciwko mieniu lub wiarygodności dokumentów.

Należy przy tym dodać, że zgodnie z przepisami wyrób wina przez rolników nie podlega przepisom ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, i co za tym idzie, nie wymaga wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli wyrabiają oni rocznie mniej niż 100 hektolitrów wina.

Osoby wyrabiające wina we wskazany powyżej sposób mogą prowadzić sprzedaż detaliczną swoich produktów, jednak w ograniczonym zakresie. Przede wszystkim muszą przestrzegać podobnych zasad i spełniać podobne warunki jak więksi przedsiębiorcy. Dotyczy to m.in. uzyskania stosownego zezwolenia wydawanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz dokonania stosownej opłaty. Ponadto sprzedaż wina może odbywać się z przeznaczeniem do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży w punkcie sprzedaży, którym jest lokalizacja w miejscu wytworzenia takiego wina. Oznacza to, że mali wytwórcy mogą sprzedawać swoje wyroby bezpośrednio w miejscu produkcji (w tym również w prowadzonych przez siebie gospodarstwach agroturystycznych) bez konieczności posiadania specjalnego lokalu.

Należne przychody uzyskane z prowadzonej na wskazanych powyżej warunkach działalności wytwórczej (choćby nie zostały faktycznie otrzymane) podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, przy czym w przypadku podatników opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej  tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.,
2. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina  Dz. U. Nr 120, poz. 690 z późn. zm.,
3. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.
4. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.


 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego