PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo finansowe

Przykładowe zwolnienia występujące w podatku od spadków i darowizn


2009-11-01

Ustawa z dnia z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn zawiera szereg zwolnień, których zastosowanie jest niejednokrotnie nierozerwalnie powiązane z osobą, od której lub po której nabywa się rzeczy bądź prawa majątkowe. Zwolnienia w ramach podatku od spadków i darowizn znajdują swój wyraz w art. 4 oraz art. 4a regulacji normującej ten podatek. Wysokość podatku od spadków i darowizn określana jest w decyzji ustalającej wysokość zobowiązania na podstawie stanu faktycznego przedstawionego w deklaracji przez podatnika. Termin do złożenia deklaracji podatkowej wynosi miesiąc od dnia powstania obowiązku podatkowego. Moment powstania obowiązku podatkowego jest zróżnicowany  i powiązany z konkretnym podatkowo prawnym stanem faktycznym. Zwolnienia podatkowe są jednym z czynników mających wpływ na kształtowanie się wysokości zobowiązania podatkowego. Aby uzyskać zwolnienie podatkowe podatnik zobowiązany jest do spełnienia warunków określonych przez ustawodawcę.


Całkowite zwolnienie osób najbliższych w ramach podatku od spadków i darowizn

 

Ustawodawca w sposób niezwykle preferencyjny traktuje osoby najbliższe w stosunku do osoby od której bądź po której nabywają rzeczy lub prawa majątkowe - całkowicie zwalniając je od obowiązku zapłaty podatku. Jednak nie czyni tego w sposób urzędowy tylko nakłada na podatnika określone normy postępowania, których spełnienie daje całkowite zwolnienie w ramach niniejszej regulacji.


Zgodnie z art. 4a ust. 1 zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:
1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku,
2) udokumentują - w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę 9.637 zł  - ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.


UWAGA: w przypadku niespełnienia powyższych warunków, nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.


UWAGA: Darowizna na rzecz małżeństwa, w którym jedno z małżonków jest dzieckiem darczyńców, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn tylko w stosunku do współmałżonka!
W nielicznych przypadkach ustawodawca nie wymaga zgłoszenia powodującego zwolnienie podatkowe, są to mianowicie sytuacje gdy:
1) wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty 9.637 zł – minimum podatkowe dla I grupy podatkowej,
2) nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

Ustawodawca zawarł także zwolnienia o charakterze przedmiotowym do których zalicza się m.in.:
- nabycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub jej części wraz z częściami składowymi stanowiącą gospodarstwo rolne lub jego część albo wejdzie w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy, z wyjątkiem: a) budynków mieszkalnych, b) budynków zajętych na cele specjalistycznego chowu i wylęgu drobiu lub specjalistycznej hodowli zwierząt wraz z urządzeniami i ze stadem hodowlanym, c) urządzeń do prowadzenia upraw specjalnych, jak: szklarnie, inspekty, pieczarkarnie, chłodnie, przechowalnie owoców. Aby uzyskać w/w zwolnienie wymagane jest prowadzenie przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia gospodarstwa rolnego.
- nabycie przez rolnika pojazdów rolniczych i maszyn rolniczych oraz części do tych pojazdów i maszyn pod warunkiem, że te pojazdy i maszyny rolnicze w ciągu 3 lat od daty otrzymania nie zostaną przez nabywcę sprzedane lub darowane osobom trzecim; niedotrzymanie tego warunku powoduje utratę zwolnienia.
Należy podkreślić, właściwy zamiar ustawodawcy powodujący zwolnienie osób najbliższych w ramach podatku od spadków i darowizn, który przejawił się także tym, iż od 1 stycznia 2009r. wydłużeniu uległ z 1 miesiąca do 6 miesięcy termin na dopełnienie formalności związanych z uzyskaniem zwolnienia.

Słowniczek:
Obowiązek podatkowy - zobowiązanie do poniesienia ciężaru podatkowego, związane przez przepis ustawy z zaistnieniem pewnego stanu – faktycznego.

Zobowiązanie podatkowe - roszczeniem Państwa skonkretyzowane w sposób prawem przepisany i wymagalny.

 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego