PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo finansowe

Rozliczenia roczne do 30 kwietnia.


2012-04-25

Do końca kwietnia podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych zobowiązani są do dokonania rocznych rozliczeń i przedłożenia w swoim urzędzie skarbowym stosownych deklaracji podatkowych.

Do dnia 30 kwietnia br. do złożenia rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) zobowiązani są podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych obliczający podatek według skali podatkowej 18 i 32% (PIT-36 i PIT-37).

Formularz PIT-36 wypełniają i przedkładają w urzędzie skarbowym podatnicy, którzy w danym roku podatkowym uzyskali przychody:
 z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach,
 od których byli obowiązani samodzielnie opłacać zaliczki na podatek (np. z działalności wykonywanej osobiście),
 ze źródeł przychodów położonych za granicą (np. z emerytury, renty, ze stosunku pracy),
 z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek.

Taki sam formularz wypełniają i składają w urzędzie skarbowym podatnicy, którzy niezależnie od źródeł przychodów prowadzili:
 pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
 działy specjalne produkcji rolnej.

Ponadto do złożenia formularza PIT-36 zobowiązani są podatnicy, którzy:
 po raz pierwszy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej i  spełniając przesłanki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych  korzystają tzw. kredytu podatkowego, czyli ze zwolnienia od odprowadzania zaliczek na podatek od dochodów uzyskanych z tej działalności,
 są obowiązani dokonać doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym dochód (poniesiona strata) osiągnięty z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym, w którym podatnik korzystał z kredytu podatkowego, łączy się z dochodem (stratą) z tego źródła, wykazanym w zeznaniach o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) składanych za pięć kolejnych lat następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik korzystał ze zwolnienia  w wysokości 20% tego dochodu w każdym z tych lat,
 sporządzili remanent likwidacyjny w grudniu roku podatkowego,
 są obowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci (np. rentę rodzinną),
 obniżają dochód o straty z lat ubiegłych,
 wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika.

Z kolei formularz PIT-37 składają podatnicy uzyskujący przychody wyłącznie za pośrednictwem płatnika ze źródeł położonych na terytorium RP, opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, którzy:
 nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej oraz działów specjalnych produkcji rolnej,
 nie są obowiązani doliczać do uzyskanych dochodów, dochodów małoletnich dzieci.

Co ważne, oba formularze są przeznaczone zarówno dla podatników rozliczających się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem, jak i w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Jeżeli przy okazji wypełniania rocznej deklaracji podatnicy stwierdzą, że kwota podatku należnego za dany rok jest wyższa od sumy zapłaconych w danym roku zaliczek na podatek (uwzględnia się tu również zaliczki pobrane przez płatnika, np. pracodawcę), składając deklarację, mają obowiązek uzupełnienia stwierdzonej różnicy.

Do dnia 30 kwietnia należy złożyć również deklarację PIT-36L. Do jej uzupełnienia zobowiązani są podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej, którzy rozliczają się z uzyskiwanych dochodów (poniesionej straty) według liniowej stawki 19%. Wraz ze złożeniem deklaracji podatnicy ci mają obowiązek dokonania wpłaty należnego podatku dochodowego wynikającego z przedkładanego zeznania lub różnicy pomiędzy podatkiem należnym wynikającym z zeznania a sumą zaliczek należnych za dany rok.

W terminie do dnia 30 kwietnia należy również złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z kapitałów pieniężnych opodatkowanych według stawiki liniowej 19% (PIT-38). Również i w tym wypadku wraz ze złożeniem zeznania należy dokonać wpłaty należnego podatku dochodowego wynikającego z zeznania.

W tym samym terminie rozliczyć się muszą podatnicy, którzy w danym roku podatkowym uzyskali dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r. Chodzi tu o:
 nieruchomości lub ich części oraz udziały w nieruchomości,
 spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 prawo wieczystego użytkowania gruntu.

Wskazani podatnicy są zobowiązani do przedłożenia PIT-39, w którym wykazać muszą nie tylko wysokość osiągniętego dochodu (poniesionej straty), ale także dochodu zwolnionego z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wraz ze złożeniem zeznania podatnicy są zobowiązani do wpłaty wynikającego z niego podatku dochodowego. Należy przy tym przypomnieć, że omawianych dochodów nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł.


Co istotne, podatnicy podlegający ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, którzy zamierzają opuścić terytorium Polski przed 30 kwietnia, muszą złożyć zeznanie podatkowe przed wyjazdem.

 

Jeżeli podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej 18 i 32% prowadzi na podstawie zezwolenia działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, wraz z zeznaniem rocznym PIT-36 jest zobowiązany do przedłożenia formularza SSE-R (stanowiącego załącznik do PIT-36).

Z kolei podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, którzy uzyskali decyzję organu podatkowego o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi, wraz z zeznaniem rocznym (PIT-28, PIT-36, PIT-36L) są zobowiązani do przedłożenia sprawozdania o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej (wzór formularza stanowi załącznik do wskazanych powyżej zeznań).


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 362.

 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego