PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo finansowe

Rozpoczęcie działalności gospodarczej


2011-05-16

Osoby rozpoczynające pozarolniczą działalność gospodarczą w okresie pierwszych dwóch lat wykonywania tej działalności mogą skorzystać z obniżonej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia stanowi zadeklarowana kwota, która nie może być niższa niż 30 % minimalnego wynagrodzenia i w 2011 r. wynosi 415,80 zł.

Wobec powyższego w bieżącym roku składki na poszczególne ubezpieczenia społeczne takich osób nie mogą być niższe niż:
•    81,16 zł  w przypadku ubezpieczenia emerytalnego (19,52% podstawy wymiaru),
•    24,95 zł  w przypadku ubezpieczenia rentowego (6% podstawy wymiaru),
•    10,19 zł  w przypadku ubezpieczenia chorobowego (2,45% podstawy wymiaru).

Jeżeli chodzi o ubezpieczenie wypadkowe, stopę procentową składki należy ustalić samemu, na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.

Przedsiębiorcy korzystający z ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne nie płacą składki na Fundusz Pracy.

Aby rozpoczynający pozarolniczą działalność mógł skorzystać z omawianego uprawnienia, musi spełnić jednak kilka warunków. Po pierwsze, nie może i nie mógł prowadzić pozarolniczej działalności w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia prowadzenia nowej działalności. Po drugie, nie może wykonywać działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

W najbliższym czasie planuje się wprowadzenie jeszcze większych udogodnień dla rozpoczynających działalność. Zgodnie z projektem podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne miałaby zostać obniżona do 20% minimalnego wynagrodzenia. Poza tym przerwa wymagana pomiędzy zakończeniem jednej działalności a rozpoczęciem drugiej miałaby być krótsza i wynosić zamiast 60  36 miesięcy. Obecnie projekt trafił pod obrady sejmu.

Jeżeli chodzi o ubezpieczenie zdrowotne, podstawę wymiaru składki również stanowi zadeklarowana kwota, która nie może być jednak niższa niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2010 r., włącznie z wypłatami z zysku, czyli obecnie kwota 2704,31 zł. Oznacza to, że minimalna składka wynosi 243,39 zł (9% podstawy wymiaru).

Podstawa prawna:
1.    Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.
2.    Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.
3.    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków  Dz. U. Nr 200, poz. 1692 z późn. zm. 
 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego