PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo finansowe

Sprzedaż nieruchomości ze spadku - aspekty podatkowe


2012-07-02

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają - co do zasady - wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów, od których wskazana ustawa przewiduje zwolnienie oraz od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

 

 

Źródłem przychodu może być m.in. odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jak również zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego z spółdzielni mieszkaniowej, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

 

 

Na tle wskazanych powyżej regulacji rysuje się ciekawy problem podatkowy związany ze zbyciem nieruchomości lub praw majątkowych związanych z nieruchomością, nabytych w drodze dziedziczenia. Zgodnie bowiem ze wskazaną powyżej generalną zasadą również sprzedaż czy to gruntu (zarówno zabudowanego jak i niezabudowanego), czy prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, nabytych jako spadek po osobie zmarłej, jest opodatkowana podatkiem dochodowym, jeżeli do transakcji doszło w przeciągu pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do nabycia.

 

 

Dla ustalenia obowiązku podatkowego ważne jest, od jakiej daty następuje nabycie nieruchomości lub wskazanych powyżej praw majątkowych w przypadku dziedziczenia.

 

 

Prawa i obowiązku majątkowe osoby zmarłej przechodzą na spadkobierców z chwilą jej śmierci. W tym samym momencie dochodzi do otwarcia spadku. Oznacza to, że datą nabycia nieruchomości lub wskazanych powyżej praw majątkowych wchodzących w skład spadku, jest dzień otwarcia spadku, czyli dzień śmierci spadkodawcy.

 

 

Przy ustalaniu daty nie ma zatem znaczenia ani chwila złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku, ani stwierdzenia nabycia spadku, bez znaczenia - co do zasady - jest również moment dokonania działu spadku.

 

 

Zasadniczo podobnie rzecz się ma, jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom - w takiej sytuacji do chwili dokonania działu spadku spadkobiercy tacy są współwłaścicielami rzeczy i praw wchodzących w skład spadku; w następstwie działu spadku poszczególne składniki majątku spadkowego przechodzą na konkretnych spadkobierców, zgodnie z zawartą przez nich umową o dział spadku lub prawomocnym orzeczeniem sądu o dziale spadku (każdy z tych dokumentów stanowi tytuł własności rzeczy, które przypadły w dziale poszczególnym spadkobiercom). Sam dział spadku nie stanowi nabycia rzeczy, jeżeli ich wartość mieści się w udziale nabytym spadkowym właściwym dla danego spadkobiercy.

 

 

Inaczej rzecz będzie się maiła, jeżeli wartość rzeczy nabytych po dziale spadku przekraczała będzie udział spadkowy spadkodawcy. Może się tak stać w sytuacji, gdy zmarły poza nieruchomością nie pozostawi po sobie żadnego majątku, a do spadku powołanych zostaje więcej osób, przy czym w wyniku działu spadku nieruchomość  zgodnie z wolą wszystkich spadkobierców - przypada tylko jednemu z uprawnionych. W takim przypadku do nabycia własności całej nieruchomości dochodzi dopiero z chwilą działu spadku, czyli w momencie zawarcia umowy o dział spadku (w tym wypadku obowiązkowo w formie aktu notarialnego) lub z po uprawomocnieniu się orzeczenia sądu o dziale spadku.

 

 

Reasumując, przy ustalaniu czy odpłatne zbycie nieruchomości lub wskazanych powyżej praw majątkowych nabytych w drodze dziedziczenia podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, pod uwagę należy brać - co do zasady - datę śmierci spadkodawcy. Jeżeli więc śmierć miała miejsce np. w styczniu 2009 r., pięcioletni okres, po upływie którego sprzedaż nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, należy liczyć od końca 2009 r. i upłynie on z dniem 31 grudnia 2014 r. W przypadku natomiast, gdy do nabycia całej nieruchomości lub prawa majątkowego do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, dochodzi w wyniku działu spadku, datą, od której należy liczyć pięcioletni okres, jest ostatni dzień roku, w którym doszło do zawarcia umowy o dział spadku lub uprawomocniło się orzeczenie o dziale spadku.

 

 

Opracowane na podstawie interpretacji indywidualnej z dnia 23 lutego 2012 roku, sygn. ITPB2/415-1051/11/BK, wydanej przez Dyrektora IS w Bydgoszczy.

 

 

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.
2. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.

 

 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego